Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις του πληθυντικού στα άλλα γένη άσκηση

Ασκήσεις  αρχική

αρσενικόθηλυκό ουδέτερο
ον. βαρεῖςβαρ βαρ
γεν.τραχέων τραχ τραχ
δοτ.γλυκ γλυκ γλυκέσι
αιτ. εὐθ εὐθείαςεὐθ
κλητ.εὐρεῖς εὐρ εὐρ