Να μεταφερθεί η πρόταση κρίσης στον πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις

ευθύςΟὐκ ἄν ἀποδοίημεν τοὺς νεκρούς.
πλάγιοςΕἶπον ὅτι οὐκ ἂν (ευκτική) / (απαρέμφατο) τοὺς νεκρούς.
ευθύςΟὐδεμία ἡμῖν ἀπὸ Κερκύρας τιμωρία ἔσται.
πλάγιοςἜγνωσαν Ἐπιδάμνιοι ὅτι οὐδεμία ἀπὸ Κερκύρας τιμωρία (ευκτική) / (μετοχή) / (απαρέμφατο).
ευθύς Πάντες χάριν ἔχουσι τοῖς ἐπαινοῦσιν.
πλάγιος Οἶδα ὅτι πάντες χάριν τοῖς ἐπαινοῦσιν / (απαρέμφατο) / (μετοχή)
ευθύςΟἱ Ἕλληνες νικῶσιν.
πλάγιοςΒασιλεὺς ἤκουσεν ὅτι οἱ Ἕλληνες (ευκτική) / (μετοχή) / (απαρέμφατο).
ευθύς Οὗτος οὖν οὐκ ἂν ἐποίει ταῦτα.
πλάγιος Δερκυλίδας ἐγίγνωσκε ὅτι οὗτος οὐκ ἂν (οριστική) / (απαρέμφατο) / (μετοχή) ταῦτα.