Κλίση μέλλοντα του ρ. λέγω

λέξ
λέξ
λέξ
λέξ
λέξ
λέξ
ω
εις
ει
ομεν
ετε
ουσιν