Κλίνε το μέλλοντα του ρήματος διώκομαι

διώ
διώ
διώ
διω
διώ
διώ