Να σχηματίσεις τον Παρατατικό των παρακάτω ρημάτων doc

Συμπλήρωσε με τη σωστή αύξηση από την αναδυόμενη λίστα

Σχηματισμός παρατατικού

Για να σχηματίσουμε τον παρατατικό στα αρχαία ελληνικά, παίρνουμε το θέμα του ρήματος από τον ενεστώτα και:
α) προσθέτουμε στην αρχή την αύξηση:
1. συλλαβική (ἐ), αν το θέμα αρχίζει από σύμφωνο,
2. χρονική, αν το θέμα αρχίζει από φωνήεν
β) προσθέτουμε στο τέλος τις καταλήξεις του παρατατικού.

Χρειάζεται να προσέξουμε:
α) τα σύνθετα με πρόθεση, β) τα παρασύνθετα με πρόθεση, γ) τα σύνθετα χωρίς πρόθεση

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΛΛΟΜΑΙΒΑΛΛΟΜΗΝ
ΕΙΣΒΑΛΛΟΜΑΙΒΑΛΛΟΜΗΝ
ΦΥΛΑΤΤΟΜΑΙΦΥΛΑΤΤΟΜΗΝ
ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΜΑΙ ΦΥΛΑΤΤΟΜΗΝ
ΑΓΟΡΕΥΟΜΑΙΓΟΡΕΥΟΜΗΝ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΑΙΓΟΡΕΥΟΜΗΝ
ΑΘΡΟΙΖΟΜΑΙΘΡΟΙΖΟΜΗΝ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΜΑΙ ΘΡΟΙΖΟΜΗΝ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙΠΛΕΚΟΜΗΝ
ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΙΓΡΑΦΟΜΗΝ