Να κλιθεί το ουσιαστικό ἡ θλίψις 

Ασκήσεις  Αρχική

Ενικός

Πληθυντικός

θλίψιςαἱθλίψ
τῆς θλίψτῶνθλίψ
τῇ θλίψταῖςθλίψ
τὴν θλίψτὰςθλίψ
θλίψθλίψ