Να αναγνωριστούν οι χρονικές, υποθετικές και αναφορικές προτάσεις.

πρόταση είδος
Ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, Χειρίσοφος θυσάμενος ἦγε κατὰ τὴν ὁδόν.
Ὡς δ' ἀνέβησαν, εἰς κώμας πολλῶν καὶ ἀγαθῶν γεμούσας ἦλθον.
Ἕως ἄν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἀγησίλαος, ἐκεῖσε πορεύωμαι, δίδου δὴ τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια.
Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμεῖς ἕλεσθε, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει.
Οὐ γὰρ ἐζήτουν οἱ τότ' Ἀθηναῖοι οὔτε ῥήτορ' οὔτε στρατηγὸν δι' ὅτου δουλεύσουσιν εὐτυχῶς.
Οὐδεὶς γὰρ ὑμῶν οὕτως ἐστὶ νέος οὐδ' ἐπιλήσμων, ὅστις οὐκ οἶδε τὰς ἐκείνων εὐεργεσίας.
πρὶν μὲν γὰρ εἰς κρίσιν Τίμαρχον καταστῆναι, φόβον τισὶ παρεῖχεν ὁ νόμος
εἰ μὲν δώσει τῶν ἐπιτηδευμάτων Τίμαρχος δίκην, ἀρχὴν εὐκοσμίας ἐν τῇ πόλει κατασκευάσετε