Να μεταφέρεις τους τύπους του υπερσυντέλικου της ν.ε. στα αρχαία ελληνικά doc

νέα ελληνικά αρχαία ελληνικά
είχε γραφτεί (γράφομαι) ἐγέγρα
είχαμε καλυφτεί (καλύπτομαι) ἐκεκαλύ
είχες παραταχθεί (παρατάττομαι) παρετέτα
είχατε απαλλαχθεί (ἀπαλλάττομαι) ἀπήλλα
είχα εγκαθιδρυθεί (οἰκίζω) ᾠκί
έχουμε ταραχτεί (ταράττομαι) ἐτεταρά