Να εντοπιστεί το είδος των υποθετικών λόγων doc

Ασκήσεις  Αρχική

πρόταση είδος
εἰ μὴ δρόμῳ μόλις ἐξεφύγομεν εἰς Δελφούς, ἐκινδυνεύσαμεν ἂν ἀπολέσθαι.
ἂν μὴ τοὺς ἀκούοντας συμβουλομένους λάβω, φοβοῦμαι
εἰ μὲν εἰς χρημάτων δαπάνην ἐτάχθην κοσμῆσαι τὸν τάφον, τοσούτῳ μᾶλλον ἂν προσήκοντ´ ἔδοξα πεποιηκέναι
εἰ μὲν τοὺς σωθῆναι τὴν πόλιν βουλομένους παρελθεῖν ἔδει, πάντες ἂν ὑμεῖς ἐπὶ τὸ βῆμ’ ἐβαδίζετε
οὐδὲ ζῆν ἠξίουν, εἰ μὴ μετ' ἐλευθερίας ἐξέσται τοῦτο ποιεῖν
ἢν ἐξετάζειν βουληθῶμεν, εὑρήσομεν τὰς δημοκρατίας μᾶλλον ἢ τὰς ὀλιγαρχίας συμφερούσας
ἄν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία
Μάλιστα δ’ ἄν τις συνίδοι τὸ μέγεθος τῆς μεταβολῆς εἰ παραναγνοίη τὰς συνθήκας
εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα
ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃς, καθιοῦμέν σε