Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους
(αποφαντική, ερωτηματική, προστακτική, επιφωνηματική) doc