Άσκηση ορθογραφίας των αρσενικών ουσιαστικών σε -ιτής, -ητής, -υτής, -ειτής/-ιστής

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Ο κρτής έκρινε άκυρε την προσπάθεια του αθλτή.
Ήρθε ο ιδρτής της εταιρείας μαζί μ' έναν επενδτή να δούνε το λογστή.
Να έρθουν στο γραφείο μου ο διοικτής και ο επιθεωρτής.
Ο τραγουδστής Γ.Λ. απευθύνθηκε σε ιδιώτη δανστή, για να καλύψει τα έξοδα του νέου του δίσκου.
Πρέπει να είσαι ρεαλστής και να ακούς ό,τι σου λέει ο αναλτής.
Ο Νίκος είναι και βουδστής και σοσιαλστής.
Έπιασαν το λστή και εμπρστή της περιοχής.