Άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε.

Συμπληρώστε με το κατάλληλο -i-

δανείζω δανστε ακολουθώ ακολουθστε
αθροίζω αθρστε δακρύζω δακρστε
μυρίζω μυρστε παρατηρώ παρατηρστε
τρίζω τρξτε τηλεφωνώ τηλεφωνστε
μπήζω μπξτε φιλώ φιλστε
θερίζω θερστε σκουπίζω σκουπστε
συγχύζω συγχστε κτυπώ κτυπστε