Είσοδος Ιστορία Χρονολόγιο

Δυναστείες και αυτοκράτορες του Βυζαντίου


16 Δυναστείες, 92 αυτοκράτορες

Δυναστεία του Κωνσταντίνου

Κωνσταντίνος Α' (306-337) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Κωνστάντιος Β' (337-361) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιουλιανός (361-363) αετ ΙΜΕ σαν σήμερα Βικιπαίδεια
Ιοβιανός (363-364) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια

Δυναστεία του Βαλεντινιανού

Βαλεντινιανός Α΄και Βάλης (364-378) αετ αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια Βικιπαίδεια
Γρατιανός (378-379) αετ Βικιπαίδεια

Δυναστεία του Θεοδόσιου

Θεοδόσιος Α'(379-395) αετ ΙΜΕ σαν σήμερα Βικιπαίδεια
Αρκάδιος (395-408), Ονώριος (395-423) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια Βικιπαίδεια
Θεοδόσιος Β' (408-450) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Μαρκιανός (450-457) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια

Δυναστεία του Λέοντα

Λέων Α' (457-474) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Λέων Β' (474) αετ Βικιπαίδεια
Ζήνων (474-491) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Αναστάσιος (491-518) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια


Δυναστεία του Ιουστίνου

Ιουστίνος Α'(518-527) αετ Βικιπαίδεια
Ιουστινιανός Α' (527-565) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιουστίνος Β' (565-578) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Τιβέριος (578-582) αετ Βικιπαίδεια
Μαυρίκιος (582-602) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Φωκάς (602-610) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια

Δυναστεία του Ηρακλείου (των Ηρακλειδών)

Ηράκλειος
(610-641) αετ Βικιπαίδεια
Κωνσταντίνος Γ' & Ηρακλεωνάς (641) αετ Βικιπαίδεια
Κώνστας Β' (641-668) αετ Βικιπαίδεια
Κωνσταντίνος Δ' (668-685) αετ Βικιπαίδεια
Ιουστινιανός Β' (685-695 & 705-711) αετ Βικιπαίδεια

«Διάδοχοι» της δυναστείας του Ηρακλείου (των Ηρακλειδών)

Λεόντιος (695-698) αετ Βικιπαίδεια
Τιβέριος (698-705) αετ Βικιπαίδεια
Ιουστινιανός Β' (705-711 & 685-695) αετ Βικιπαίδεια
Βαρδάνης-Φιλιππικός (711-713)αετ
Αναστάσιος Β' (713-715)αετ Βικιπαίδεια
Θεοδόσιος Γ' (715-717)αετ Βικιπαίδεια

Δυναστεία των Ισαύρων ή Συριακή δυναστεία

Λέοντας Γ' (717-741) αετ Βικιπαίδεια
Κωνσταντίνος Ε' (741-775) αετ Βικιπαίδεια
Λέοντας Δ' Χάζαρος (775-780) αετ Βικιπαίδεια
Κωνσταντίνος Στ'- Ειρήνη (780-790)
Κωνσταντίνος Στ' (790-797) αετ Βικιπαίδεια
Ειρήνη (797-802) αετ Βικιπαίδεια

«Διάδοχοι» της δυναστείας των Ισαύρων

Νικηφόρος Α' (802-811) αετ Βικιπαίδεια
Σταυράκιος (811) αετ Βικιπαίδεια
Μιχαήλ Α' ο Ραγκαβές (811-813) αετ Βικιπαίδεια
Λέων Ε' Αρμένιος(813-820) αετ Βικιπαίδεια

Δυναστεία του Αμορίου

Μιχαήλ Β' ο Τραυλός (Ψελλός)(820-829) αετ Βικιπαίδεια
Θεόφιλος (829-842) αετ Βικιπαίδεια
Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος (842-867) αετ Βικιπαίδεια

Δυναστεία των Μακεδόνων (Μακεδονική δυναστεία)

Βασίλειος Α' ο Μακεδών (867-886) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Λέων ΣΤ' ο Σοφός (886-912) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Αλέξανδρος (912-913) αετ Βικιπαίδεια
Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος (913-959) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ρωμανός Α' Λεκαπηνός (920-944) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ρωμανός Β' (959-963) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Νικηφόρος Β' Φωκάς (963-969) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιωάννης Α' Τσιμισκής (969-976) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Βασίλειος Β'  (976-1025) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Κωνσταντίνος Η' (1025-1028) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ζωή (1028-1050) αετ Βικιπαίδεια
Ρωμανός Γ' ο Αργυρός (1028-1034) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών (1034-1041) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης (1041-1042) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος (1042-1055) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Θεοδώρα (1042 & 1055-1056 ) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Μιχαήλ ΣΤ' Βρίγγας (Στρατιωτικός) (1056-1057) εκτός δυναστείας αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια

Δυναστεία των Κομνηνών

Ισαάκιος Α' Κομνηνός (1057-1059)αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια

Δυναστεία των Δουκών

Κωνσταντίνος Ι' Δούκας (1059-1067)αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ρωμανός Δ' Διογένης (1068-1071)αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Μιχαήλ Ζ' Δούκας (Παραπινάκης) (1067-1068 & 1071-1078)αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης (1078-1081)αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια

Δυναστεία των Κομνηνών

Αλέξιος Α' Κομνηνός (1081-1118)αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιωάννης Β' Κομνηνός o Καλός (1118-1143)αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Μανουήλ Α' Κομνηνός ο Μέγας (1143-1180)αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Αλέξιος B' Κομνηνός (1180-1183) αετ Βικιπαίδεια
Ανδρόνικος Α' Κομνηνός (1183-1185) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια

Δυναστεία των Αγγέλων (1185–1204)

Ισαάκιος Β' Άγγελος (1185-1195 & 1203-1204) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Αλέξιος Γ' Άγγελος (1195-1203) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Αλέξιος Δ' Άγγελος (1203-1204) αετ Βικιπαίδεια
Αλέξιος Ε' Δούκας ο Μούρτζουφλος (1204) αετ Βικιπαίδεια

Δυναστεία των Λασκαριδών (ή Νίκαιας, 1204-1261)

Κωνσταντίνος Λάσκαρης (1204-1205) αετ
Θεόδωρος Α' Λάσκαρης (1205-1221) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης (1221-1254) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Θεόδωρος Β' Δούκας Λάσκαρης (1254-1258) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιωάννης Δ' Δούκας Λάσκαρης (1258-1261) αετ Βικιπαίδεια

Δυναστεία των Παλαιολόγων (1261-1453)

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1261-1282) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ανδρόνικος B' Παλαιολόγος ο Γέρων (1282-1328) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος (1295-1320) αετ Βικιπαίδεια
Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος (1328-1341) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιωάννης Στ' Καντακουζηνός (1347-1354) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος (1376-1379) αετ Βικιπαίδεια
Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος (1390 &1399-1402) αετ Βικιπαίδεια
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος (1391-1425) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Ιωάννης Η' Παλαιολόγος (1425-1448) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος (1449-1453) αετ ΙΜΕ Βικιπαίδεια