Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους ουσιαστικών που ζητούνται. άσκηση

© Νικόλαος Μυλωνάς

α) Διδάσκουσι (γυνή, αιτ. πληθ.) πείθεσθαι τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσι.
β) Καὶ τοὺς (παῖς) τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε καὶ ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισε.
γ) Ὦ (παῖς) γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος.
δ) Ὄφελός ἐστι πᾶσι (παῖς) ἀσκεῖν μουσικήν.
ε) Αἱ (γυνή) ἀξιοῦνται μεγίστων ἐπαίνων παρὰ πάντων.
στ) Ταῖς (γυνή) τὸ σιγᾶν κρεῖττόν ἐστι τοῦ λαλεῖν.


© Ελληνικός Πολιτισμός