ναῦς, χείρ: να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά. άσκηση

© Νικόλαος Μυλωνάς

ναῦς, γεν. εν.
ναῦς, δοτ. πληθ.
ναῦς, κλητ. πληθ.
χείρ, δοτ. εν.
χείρ, δοτ. πληθ.
χείρ, αιτ. πληθ.


© Ελληνικός Πολιτισμός