Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, τάξη Α, εν. 4-13 doc

© Γιάννης Παπαθανασίου, Ελληνικός Πολιτισμός

13η ενότητα Διαγωνίσματα Αρχαία Γυμνασίου


Κείμενο: Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα
Ἵνα δὲ ἡ μάχη συνέβη καὶ ἒνθεν ὁρμηθεὶς ἐπέρασεν τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν πόλεις ἔκτισεν Ἀλέξανδρος. Καὶ τὴν μὲν Νίκαιαν τῆς νίκης τῆς κατ’ Ἰνδῶν ἐπώνυμον ὠνόμασε, τὴν δὲ Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα τὴν μνήμην, ὃς ἀπέθανεν αὐτοῦ ὑπὸ καύματός τε καὶ ἡλικίας καματηρὸς γενόμενος, πολλὰ δὲ πρόσθεν ξυγκαμών τε καὶ συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενός τε πρὸς μόνου Ἀλεξάνδρου, ὅτι τοὺς ἄλλους πάντας ἀπηξίου ἀμβάτας, καὶ μεγέθει μέγας καὶ τῷ θυμῷ γενναῖος. Σημεῖον δὲ οἱ ἦν βοὸς κεφαλὴ ἐγκεχαραγμένη, ἐφ’ ὅτω καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο λέγουσιν ὅτι ἔφερεν· οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, μέλας ὢν αὐτός, ἐς βοὸς κεφαλὴν μάλιστα εἰκασμένον. Οὗτος ὁ ἵππος ἐν τῇ Οὐξίων χώρᾳ ἀφανὴς ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ, καὶ Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν πάντας ἀποκτενεῖν Οὐξίους, εἰ μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ τὸν ἵππον. Τοσήδε γὰρ σπουδὴ Ἀλεξάνδρῳ ἀμφ’ αὐτὸν ἦν.

Ερωτήσεις:

Α 1. Από πού πήρε το όνομά του το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πώς πέθανε;

Α 2. Ποιες από τις πόλεις που έχτισε ο Αλέξανδρος αναφέρονται στο κείμενο και από πού προέρχονται τα ονόματά τους;

 

Β 1. Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την παρένθεση:

α. Δεν ήταν εύκολη η των δύο διαστημοπλοίων. (ζυγαριά, σύζευξη, συζυγία)
β. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μία εβδομάδα. (πολιτειακές, πολιτισμένες, πολιτιστικές)
γ. Ήταν τόσο καταπιεστικός που οι φίλοι του τον αποκαλούσαν (τυραννοκτόνο, τύραννο, ατυράννευτο)
δ. Ο τρόπος ομιλίας του προκαλούσε το γέλιο. (αρχέγονος, αρχαϊκός, αρχαιοπρεπής)
ε. Αν συνεχίσεις να φοβάμαι ότι δε θα καταλήξουμε σε κανένα συμπέρασμα. (συμφωνείς, διαφωνείς, αναφωνείς)

 

Β 2. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν:

1. ἡγεμών
2. ῥωγμή
3. δοκιμασία
4. ἀνθρωπάριον
5. ἰατρεῖον
6. ῥήτωρ
7. ἀμπελών
8. ἀλλαγή
9. παιδίσκη
10. γυμνάσιον

 

Γ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο ρηματικό τύπο:

α. Ἀριστείδης καλός (εἰμί, πρτ.)
β. Ὁ νομοθέτης σοφούς νόμους ἐν Κρήτῃ (γράφω, μέλ.)
γ. Ὁ Χείρων ἐν τῷ Πηλίῳ (διατρίβω, πρτ.)
δ. Οἱ Ἀθηναῖοι τῆς μάχης (λήγω, αόρ.)
ε. Ὑμεῖς τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους (λύω, πρκ.)
ζ. Ἡμεῖς τὰ δίκαια (λέγω, μέλ.)
η. Οὗτος τοῖς θεοῖς (θύω, αόρ.)
θ. Ἐγὼ (πέμπω, αόρ.)
ι. Οἱ στρατιῶται (εἰσβάλλω, πρτ.)

 

Γ 2. Να μεταφέρετε τις παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

τῷ θεῷτοῖς τὰς νήσουςτὴν
ὁ Σπαρτιάτηςοἱ τῶν ἀμπέλωντῆς
τῷ τραυματίᾳ τοῖς τῶν θαλασσῶντῆς
τὸν ἄνθρωπον τοὺς τὰς γεφύραςτὴν
τὸ σκῆπτροντὰ ταῖς νίκαιςτῇ

 

Γ 3. Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τους τύπους του απαρέμφατου ή της μετοχής:

πρότασηείδος
ἃ μέλλω ἐν πρώτοις λέγειν
θυσίας δὲ θύων μικρὰς
ὁμολογοῦνται γὰρ τρεῖς εἶναι πολιτεῖαι
οὐκ ἐμὲ πείσας, ἀλλὰ τοὺς μετ’ ἐμοῦ