Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Τάξη Α, Ενότητες 4-5-6 doc

© Γιάννης Παπαθανασίου, Ελληνικός Πολιτισμός

6η ενότητα Διαγωνίσματα Αρχαία Γυμνασίου


Α. Κείμενο: Η ομορφιά δεν είναι το παν
Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ καὶ βαθεῖαν καὶ πιὼν ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ μάλιστα μὲν ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντὶ τῷ σώματι. ῎Εψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ βάρος.᾽Εν ᾧ δὲ πρὸς τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καὶ κυνηγέται πλησίον. ῾Ο δὲ πρὸς φυγὴν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου διὰ πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον, ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν.᾽Επεὶ δὲ εἰς πυκνὴν καὶ δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν,ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, πείρᾳ μαθὼν ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτὴς ψέγων μὲν τὰ σῴζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν.

Β. Ερωτήσεις

Α 1. Γιατί καμάρωνε το ελάφι κοιτάζοντας την εικόνα του μέσα στο νερό; Ποιο ανατομικό χαρακτηριστικό του θεωρούσε ότι δεν ταίριαζε με τη συνολικά καλή εικόνα του;

Α 2. Πιστεύετε ότι στις μέρες μας αποδίδουμε σημασία στην εξωτερική εμφάνιση ή στον εσωτερικό μας κόσμο; Να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα.

 

Β 1. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με μια από τις ακόλουθες λέξεις: συμπόσιο, πότισμα, υδροποσία, οινοποσία, συμπότης, ποτοποιός, πόσιμο, πιωμένος.

1. Μετά την με τους φίλους του στο μπαρ πάλι γύρισε.
2. Το νερό δεν είναι γι' αυτό να αγοράζετε εμφιαλωμένο.
3. Έγινε επειδή του άρεσε να ασχολείται με τα αλκοολούχα ποτά.

 

Β 2. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν:

οδηγός γράμμα
πράκτωρψεῦδος
δοκιμασίαμανία
τρόμοςσωτήρ

 

Γ 1. Να γράψετε στα κενά τον κατάλληλο τύπο των λέξεων:

1. Δώκε (ἐγώ, δοτ. εν. β’ τύπος) τὴν (μάχαιρα, αιτ. εν.)
2. Δόξα τῷ (θεός, δοτ. εν.) ἔψαλλον οἱ πιστοί ἐν τοῖς (ναός, δοτ. πληθ.)
3. Οἱ Ἕλληνες ταῖς μάχαιρα (δοτ. πληθ.) κόπτοντες ἀχρεῖα ἐποίουν
4. Πάντες ἐλαμπρύνοντο τὰς (περικεφαλαία, αιτ. πληθ.)
5. Τὰ ὅπλα τοῦ (γενναῖος, γεν. εν.) (στρατιώτης, γεν. εν.).
6. Εἶδον αὐτόν ἐν τῷ (δεσμωτήριον, δοτ. εν.) ἐσθίοντα ἐπί τῆς (τράπεζα, γεν. εν.)
7. Ἄγομεν ταχέως τὰς (ἅμαξα, αιτ. πληθ.) ἐπὶ τοῖς (ἐχθρός, δοτ. πληθ.)
8. Αἱ ρίζαι τῆς (παιδεία, γεν. εν.) πικραὶ εἰσὶν οἱ δὲ (καρπός, ον. πληθ.) γλυκεῖς.
9. Θαυμάζομεν τὸ ἔργον τοῦ (ποιητής, γεν. εν.) καὶ τοῦ (ταμίας, γεν. εν.)

 

Γ 2. Να μεταφέρετε τα ρήματα στον κατάλληλο χρόνο, διατηρώντας το ίδιο πρόσωπο:

Ὁ ἱστορικὸς συγγράφει (μέλλοντας) (αόριστος)
Ἐν Ἀθήναις ἄρχουσιν (παρατατικός) (μέλλοντας)
Σὺ χορεύεις (παρατατικός) (αόριστος)
Ἡμεῖς διώκομεν (μέλλοντας) (αόριστος)