Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Τάξη Α, Ενότητες 5η έως και 7η doc

© Νικόλαος Μυλωνάς, Ελληνικός Πολιτισμός

7η ενότητα Διαγωνίσματα Αρχαία Γυμνασίου


Α. Κείμενο: Η λύση του γόρδιου δεσμού
Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. Πρὸς δὲ δὴ ἄλλοις καὶ τόδε περὶ τῆς ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας. Ἦν δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ κρανίας καὶ τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μέν εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μὴ τινα καὶ τοῦτο εἰς τοὺς πολλοὺς κίνησιν ἐργάσηται, παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη. Ἀπηλλάγη δ' οὖν ἀπὸ τῆς ἁμάξης αὐτὸς τε καὶ οἱ ἀμφ' αὐτὸν ὡς τοῦ λογίου τοῦ ἐπὶ τῇ λύσει τοῦ δεσμοῦ ξυμβεβηκότος. Καὶ γὰρ καὶ τῆς νυκτὸς ἐκείνης βρονταὶ τε καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν∙ καὶ ἐπὶ τούτοις ἔθυε τῇ ὑστεραίᾳ Ἀλέξανδρος τοῖς φήνασι θεοῖς τὰ τε σημεῖα καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν.
Β. Ερωτήσεις
Α 1. Ποιες δυσκολίες παρουσίαζε το εγχείρημα του Μ. Αλεξάνδρου, όταν θέλησε να λύσει τον γόρδιο δεσμό, και πώς τις ξεπέρασε ο νεαρός βασιλιάς;
Α 2. Ποια βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του Μ. Αλεξάνδρου αποκαλύπτει η λύση του γόρδιου δεσμού;
Β 1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη που να σχετίζεται με τη λέξη γῆ.

 

Τα Νευροκοπίου είναι αρίστης ποιότητας.
Η για την ανεύρεση πετρελαίου ήταν άκαρπη.
Τα εγκαίνια της νέας γραμμής του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου θα πραγ­ματοποιηθούν την Τετάρτη.
Οι διεκδικούν καλύτερες τιμές για τα σταφύλια.

Β 2. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Α΄ με τη σωστή κατηγορία στη στήλη Β΄.
ΑΒ
βουλευτήριον
νόμισμα
ἡγέτης
σκαπάνη

Γ 1. Να αντιστοιχίσετε τους τύπους του ρήματος εἰμὶ της στήλης Α΄ με τη γραμματική τους αναγνώριση στη στήλη Β΄.
ΑΒ
εἶ
εἰσί(ν)
ἦσαν
ἦμεν

Γ 2. Να γράψετε αυτά που ζητούνται για τα ουσιαστικά α΄ κλίσης μαζί με το άρθρο τους.
τὴν ἅμαξανγενική ενικού αριθμού
αἱ βρονταίδοτική ενικού αριθμού
ἡ ἀρχή αιτιατική πληθυντικού αριθμού

Γ. 3. Να γράψετε τα ρήματα στους τύπους που ζητούνται.
λύωα΄ πληθ. οριστ. ενεστ. ε.φ.
θύωγ΄ πληθ. οριστ. μέλλ. ε.φ.
γράφωβ΄ εν. οριστ. παρατ. ε.φ.
ἀπαλλάττωγ΄ εν. οριστ. αορ. ε.φ.