Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, τάξη Β doc

© Γιάννης Παπαθανασίου, Ελληνικός Πολιτισμός

2η ενότητα Διαγωνίσματα Αρχαία Γυμνασίου


Α. Κείμενο
Ἀλλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καὶ διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν. Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας λελεγμένα δε-ξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων.

Β. Ερωτήσεις

Α. 1. Ποιο μήνυμα μετέφερε ο Σίκιννος στον Ξέρξη για λογαριασμό του Θεμιστοκλή;

Α. 2. Πώς αντέδρασε ο Ξέρξης στο μήνυμα του Θεμιστοκλή;

Β. 1. Να συμπληρώσεις τους ορισμούς με την κατάλληλη από τις παρακάτω λέξεις: λογικοφανής, λογοπαίγνιο, αμφιλεγόμενος, απόρρητο, τιμολόγιο, άρρητο

αυτός που φαίνεται λογικός, χωρίς να είναι
αυτό που δεν πρέπει να ανακοινωθεί
αυτό που δε λέγεται, που δεν εκφράζεται
έγγραφο που δείχνει το είδος, την ποσότητα και την τιμή των αγαθών
αυτό που επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες
λεκτικό παιχνίδι του προφορικού λόγου

 

Β. 2. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις της α. ε. με τα συνθετικά που δίνονται

πρὸ + λέγω (ουσιαστικό)
λέγω + ποιῶ (επίθετο)
λόγος + μάχομαι (ουσιαστικό)
ἐπὶ + λόγος (ουσιαστικό)
διὰ + κόσμος (ουσιαστικό)
ναῦς + ἄρχω (ουσι αστικό)

 

Γ. 1. Να γραφούν τα ουσιαστικά στις πτώσεις που ζητιούνται.

ἡ ἐλπίςγεν. εν. γεν. πληθ.
ὁ πυθμήν (πυθμεν-)δοτ. εν. δοτ. πληθ.
ὁ κηδεμών (κηδεμον-)αιτ. εν. αιτ. πληθ.
ὁ σωλήναιτ. εν. αιτ. πληθ.
ὁ πίναξ (πινακ-)δοτ. εν. δοτ. πληθ.

 

Γ 2. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών σύμφωνα με τα άρθρα ή με τις οδηγίες της παρένθεσης.


α. (Πατήρ, κλ. ενικού) ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
β. Οἱ (ῥήτωρ) περὶ μικρῶν πραγμάτων πολλὰ λέγουσιν.
γ. Ἡ Νιόβη εἶχεν ἑπτὰ (θυγάτηρ, αιτ. πληθ).
δ. Ἡ χιὼν τήκεται ταῖς (ἀκτίς) τοῦ ἡλίου.
ε. Οἱ ἀγαθοί (πατήρ) τοὺς υἱοὺς ἐν χρηστοῖς ἤθεσι παιδεύουσι.
στ. Οὐ παρὰ (μήτηρ, δοτ. εν.) σιτοῦνται οἱ παῖδες.