Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, τάξη Β doc

© Γιάννης Παπαθανασίου, Ελληνικός Πολιτισμός

2η ενότητα Διαγωνίσματα Αρχαία Γυμνασίου


Α. Κείμενο
Ἀλλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καὶ διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν. Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας λελεγμένα δε-ξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων.

Β. Ερωτήσεις
Α 1. Ποιον έστειλε ο Θεμιστοκλής, σε ποιον τον έστειλε και ποιο το μήνυμα που έπρεπε να πει;

Α 2. Πώς αντέδρασε αυτός που άκουσε το μήνυμα;

Β. 1. Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις της αρχαίας ελληνικής στα συνθετικά τους μέρη:

σύμμαχος
αγγειοπλάστης
φιλόψυχος
ὑπερίπταμαι

 

Β. 2. Να σχηματίσετε ομόρριζα επίθετα της νέας ελληνικής από τα παρακάτω ουσιαστικά:

λογοτεχνία
ῥήτορας
ετυμολογία
αναλογία

 

Γ. 1. Να βρείτε το υποκείμενο, τα αντικείμενα ή τα κατηγορούμενα, των παρακάτω ρημάτων του κειμένου:

πρότασηυποκείμενοαντ/κτγ
ὁ Θεμιστοκλῆς συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν
(ὁ Θεμιστοκλῆς) τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξερξην κρύφα
(ὁ Θεμιστοκλῆς) διακελεύεται ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν
Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος

 

Γ 2. Να γραφούν τα ουσιαστικά στις πτώσεις που ζητιούνται:


ὁ αὐχήνγενική ενικού γενική πληθ.
ἡ χελιδών δοτική ενικού δοτική πληθ.
ἡ θυρίς αιτιατική ενικού αιτιατική πληθ.
ὁ φύλαξ γενική ενικού γενική πληθ.