Σε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις έχουμε ποιητικό αίτιο και σε ποιες προσδιορισμό;