Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 169-170


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αισχίνη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ

Κατά Κτησιφώντος, , perseus

Περισσότερα κείμενα του Αισχίνη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Κτησιφώντας, πολιτικός φίλος του Δημοσθένη, πρότεινε να στεφανωθεί ο ρήτορας με το χρυσό στεφάνι για την προσφορά του στην πατρίδα, το 336 π.Χ., δύο χρόνια μετά τη μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.) Την πρόταση προσέβαλε με γραφήν παρανόμων δεσμός ο Αισχίνης, πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη. Το θέμα έφτασε στην Ηλιαία αρκετά αργά, μόλις το 330 π.Χ.. Ο Αισχίνης εκφώνησε τον Κατά Κτησιφώντος λόγο, ενώ ο Δημοσθένης τον Υπέρ Κτησιφώντος περί στεφάνου. Ο Αισχίνης έχασε στον δικαστικό αγώνα και κατέφυγε στην Έφεσο και έπειτα στη Ρόδο, όπου έδινε μαθήματα ρητορικής ως τον θάνατό του.

 

Το κείμενο

 

[169] Οἶμαι τοίνυν ἅπαντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι τάδε δεῖν ὑπάρξαι τῷ δημοτικῷ, πρῶτον μὲν ἐλεύθερον εἶναι καὶ πρὸς πατρὸς καὶ πρὸς μητρός, ἵνα μὴ διὰ τὴν περὶ τὸ γένος ἀτυχίαν δυσμενὴς ᾖ τοῖς νόμοις, οἳ σῴζουσι τὴν δημοκρατίαν, δεύτερον δ’ ἀπὸ τῶν προγόνων εὐεργεσίαν τινὰ αὐτῷ πρὸς τὸν δῆμον ὑπάρχειν, ἢ τό γ’ ἀναγκαιότατον μηδεμίαν ἔχθραν, ἵνα μὴ βοηθῶν τοῖς τῶν προγόνων ἀτυχήμασι κακῶς ἐπιχειρῇ ποιεῖν τὴν πόλιν. [170] τρίτον σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν πρὸς τὴν καθ’ ἡμέραν δίαιταν, ὅπως μὴ διὰ τὴν ἀσέλγειαν τῆς δαπάνης δωροδοκῇ κατὰ τοῦ δήμου. τέταρτον εὐγνώμονα καὶ δυνατὸν εἰπεῖν· καλὸν γὰρ τὴν μὲν διάνοιαν προαιρεῖσθαι τὰ βέλτιστα, τὴν δὲ παιδείαν τὴν τοῦ ῥήτορος καὶ τὸν λόγον πείθειν τοὺς ἀκούοντας· εἰ δὲ μή, τήν γ’ εὐγνωμοσύνην ἀεὶ προτακτέον τοῦ λόγου. πέμπτον ἀνδρεῖον εἶναι τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ παρὰ τὰ δεινὰ καὶ τοὺς κινδύνους ἐγκαταλίπῃ τὸν δῆμον. τὸν δ’ ὀλιγαρχικὸν πάντα δεῖ τἀναντία τούτων ἔχειν· τί γὰρ δεῖ πάλιν διεξιέναι; σκέψασθε δή, τί τούτων ὑπάρχει Δημοσθένει· ὁ δὲ λογισμὸς ἔστω ἐπὶ πᾶσι δικαίοις.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

οἶμαι τοίνυν ἅπαντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι τάδε δεῖν ὑπάρξαι τῷ δημοτικῷ, πρῶτον μὲν ἐλεύθερον1 εἶναι καὶ πρὸς πατρὸς καὶ πρὸς μητρός, ἵνα μὴ διὰ τὴν περὶ τὸ γένος ἀτυχίαν δυσμενὴς τοῖς νόμοις, οἳ σῴζουσι τὴν δημοκρατίαν, δεύτερον δ᾽ ἀπὸ τῶν προγόνων εὐεργεσίαν τινὰ αὐτῷ πρὸς τὸν δῆμον ὑπάρχειν, τό γ᾽ ἀναγκαιότατον μηδεμίαν ἔχθραν, ἵνα μὴ βοηθῶν τοῖς τῶν προγόνων ἀτυχήμασι κακῶς ἐπιχειρῇ ποιεῖν τὴν πόλιν. τρίτον σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν πρὸς τὴν καθ᾽ ἡμέραν δίαιταν, ὅπως μὴ διὰ τὴν ἀσέλγειαν τῆς δαπάνης δωροδοκῇ κατὰ τοῦ δήμου. τέταρτον εὐγνώμονα καὶ δυνατὸν εἰπεῖν: καλὸν γὰρ τὴν μὲν διάνοιαν προαιρεῖσθαι τὰ βέλτιστα, τὴν δὲ παιδείαν τὴν τοῦ ῥήτορος καὶ τὸν λόγον πείθειν τοὺς ἀκούοντας: εἰ δὲ μή, τήν γ᾽ εὐγνωμοσύνην ἀεὶ προτακτέον τοῦ λόγου. πέμπτον ἀνδρεῖον εἶναι τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ παρὰ τὰ δεινὰ καὶ τοὺς κινδύνους ἐγκαταλίπῃ τὸν δῆμον. τὸν δ᾽ ὀλιγαρχικὸν πάντα δεῖ τἀναντία τούτων ἔχειν: τί γὰρ δεῖ πάλιν διεξιέναι; σκέψασθε δή, τί τούτων ὑπάρχει Δημοσθένει: δὲ λογισμὸς ἔστω ἐπὶ πᾶσι δικαίοις.

 

 

Λεξιλογικά

 

ὁμολογῶ: παραδέχομαι

δημοτικός: δημοκρατικός

τὸ γένος: η καταγωγή

σώφρων: συνετός

ἀσέλγεια: ακολασία

εὐγνώμων: φιλάνθρωπος

διάνοια: σκέψη, διανόηση, σκοπός

προαιρέομαι-οῦμαι: σκέπτομαι, εκλέγω, επιχειρώ

διεξέρχομαι: περνώ διαμέσου, επαναλαμβάνω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

εἰ δὲ μή (ἔστι ταῦτα), 

. ὁμολογῆσαι, προαιρεῖσθαι, σκέψασθε: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος
ὁμολογεῖν ὁμολογήσειν ὁμολογῆσαι ὡμολογηκέναι
προαιρεῖσθαι προαιρήσεσθαι, προαιρεθήσεσθαι προελέσθαι, προαιρεθῆναι προῃρῆσθαι
σκέπτεσθε

--

σκέψασθε, σκέφθητε, σκέπητε ἔσκεφθε

 

. ἐπιχειρῇ, ἐγκαταλίπῃ: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο και μετοχή.

 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική απαρέμφατο μετοχή
ἐπιχειρεῖ ἐπιχειρῇ ἐπιχειροίη / ἐπιχειροῖ ἐπιχειρείτω ἐπιχειρεῖν ἐπιχειρῶν, -οῦσα, -οῦν
ἐγκατέλιπε / ἐγκατέλιπεν ἐγκαταλίπῃ ἐγκαταλίποι ἐγκαταλιπέτω ἐγκαταλιπεῖν ἐγκαταλιπών, -οῦσα, -όν

 


 

. Να δικαιολογηθεί η έγκλιση εκφοράς των τελικών προτάσεων

 

Όλες οι τελικές προτάσεις του κειμένου εκφέρονται με υποτακτική και δηλώνουν σκοπό προσδοκώμενο με βεβαιότητα

 

. Ο εμπρθ. πρσδ. της αιτίας διὰ τὴν ἀτυχίαν να αντικατασταθεί από πέντε άλλους εμπρθ. πρσδ. της αιτίας, χρησιμοποιώντας τις προθέσεις: ἐξ, ἐπί, ἕνεκα, ἀπό, κατά

 

ἐξ ἀτυχίας, ἐπ' ἀτυχίᾳ, ἕνεκα ἀτυχίας, ἀπὸ ἀτυχίας, κατὰ ἀτυχίαν