Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 6


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αισχίνη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ

Κατά Κτησιφώντος, , perseus

Περισσότερα κείμενα του Αισχίνη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Κτησιφώντας, πολιτικός φίλος του Δημοσθένη, πρότεινε να στεφανωθεί ο ρήτορας με το χρυσό στεφάνι για την προσφορά του στην πατρίδα, το 336 π.Χ., δύο χρόνια μετά τη μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.) Την πρόταση προσέβαλε με γραφήν παρανόμων δεσμός ο Αισχίνης, πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη. Το θέμα έφτασε στην Ηλιαία αρκετά αργά, μόλις το 330 π.Χ.. Ο Αισχίνης εκφώνησε τον Κατά Κτησιφώντος λόγο, ενώ ο Δημοσθένης τον Υπέρ Κτησιφώντος περί στεφάνου. Ο Αισχίνης έχασε στον δικαστικό αγώνα και κατέφυγε στην Έφεσο και έπειτα στη Ρόδο, όπου έδινε μαθήματα ρητορικής ως τον θάνατό του.

 

Το κείμενο

 

[6] Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ' αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ, "ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους," ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

εὖ γὰρ ἴστε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία: διοικοῦνται δ᾽ αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ᾽ ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω, ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρα μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας. διόπερ καὶ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ, ‘ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους,’ ἐκεῖνό γε εὖ εἰδώς, ὅτι ἂν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ δημοκρατία.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἴστε-εἰδὼς: του ρ. οἶδα: γνωρίζω, κατανοώ, αντιλαμβάνομαι

τρόπος: τρόπος συμπεριφοράς, συνήθεια

ἐφεστηκότων: του ρ. ἐφίστημι: οι άρχοντες

ἐφίστημι: στήνω, τοποθετώ, διορίζω, καθιερώνω // ἐφίσταμαι: παρουσιάζομαι, στέκομαι κοντά, επιβάλλομαι, τοποθετούμαι ως επιστάτης, προσέχω

ἐπιστάσθω: του ρ. ἐπίσταμαι: γνωρίζω καλά, είμαι έμπειρος

παρρησία: ελευθερία λόγου

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

. διοικοῦνται, ἐφεστηκότων, φέρειν: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
διοικοῦνται διῳκοῦντο διοικήσονται, διοικηθήσονται διῳκήσαντο, διῳκήθησαν διῴκηνται διῴκηντο
ἐφιστάντων   ἐπιστησόντων ἐπιστησάντων ἐφεστηκότων  
φέρειν   οἴσειν ἐνέγκαι, ἐνεγκεῖν ἐνηνοχέναι  

 

. ἴστε, ἐπιστάσθω, ἐξημάρτετε: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική απαρέμφατο μετοχή
ἴστε, οἴδατε εἰδῆτε εἰδείητε / εἰδεῖτε ἴστε εἰδέναι εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός
ἐπίσταται ἐπίστηται ἐπίσταιτο ἐπιστάσθω ἐπίστασθαι ἐπιστάμενος, -μένη, -μένον
διετηρήθησαν διατηρηθῶσιν διατηρηθεῖεν διατηρηθέντων
/διατηρηθήτωσαν
διατηρηθῆναι διατηρηθείς, -θεῖσα, -θέν

  

. ἄν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία: Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος σε προσδοκώμενο.

ἄν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴσεται καὶ ἡ δημοκρατία

 

. γραφὴν παρανόμων δικάσων: να αναλυθεί η μετοχή σε επιρρηματική πρόταση.

ἵνα δικάσῃ γραφήν παρανόμων