Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 180


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αισχίνη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ

Κατὰ Τιμάρχου, , perseus

Περισσότερα κείμενα του Αισχίνη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Τίμαρχος ανήκε στη μερίδα του Δημοσθένη και μετά την υπογραφή της "Φιλοκρατείου ειρήνης" (346 π.Χ.) κατηγόρησε τον Αισχίνη για παραπρεσβείαν (βλ. και τον ομώνυμο λόγο του τελευταίου). Ο Αισχίνης με τη σειρά του, προσπαθώντας να αναβάλει ή να ματαιώσει τη δίκη αυτή, επικαλέστηκε τον νόμο για τη δοκιμασίαν των ρητόρων, δηλαδή ανάγκασε τον Τίμαρχο να αποδείξει σε δίκη ότι δεν είχε υποπέσει σε αδικήματα τα οποία στερούσαν από τους Αθηναίους το δικαίωμα να παίρνουν τον λόγο σε δημόσιες συνελεύσεις. (Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 

Το κείμενο

 

[180] καλὸν δ᾽ ἐστὶ καὶ τὰς ξενικὰς ἀρετὰς μιμεῖσθαι. δημηγοροῦντος γάρ τινος ἐν τῇ τῶν Λακεδαιμονίων ἐκκλησίᾳ, ἀνδρὸς βεβιωκότος μὲν αἰσχρῶς, λέγειν δ᾽ εἰς ὑπερβολὴν δυνατοῦ, καὶ τῶν Λακεδαιμονίων, ὥς φασι, κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην ψηφίζεσθαι μελλόντων, παρελθών τις τῶν γερόντων, οὓς ἐκεῖνοι καὶ αἰσχύνονται καὶ δεδίασι, καὶ τὴν τῆς ἡλικίας αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἀρχὴν μεγίστην εἶναι νομίζουσι, καθιστᾶσι δ᾽ αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐκ παιδὸς εἰς γῆρας σωφρόνων, τούτων εἷς, ὡς λέγεται, παρελθὼν ἰσχυρῶς ἐπέπληξε τοῖς Λακεδαιμονίοις, καί τι τοιοῦτον κατ᾽ αὐτῶν ἐβλασφήμησεν, ὡς οὐ πολὺν χρόνον τὴν Σπάρτην ἀπόρθητον οἰκήσουσι, τοιούτοις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις συμβούλοις χρώμενοι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

καλὸν δ᾽ ἐστὶ καὶ τὰς ξενικὰς ἀρετὰς μιμεῖσθαι. δημηγοροῦντος γάρ τινος ἐν τῇ τῶν Λακεδαιμονίων ἐκκλησίᾳ, ἀνδρὸς βεβιωκότος μὲν αἰσχρῶς, λέγειν δ᾽ εἰς ὑπερβολὴν δυνατοῦ, καὶ τῶν Λακεδαιμονίων, ὥς φασι, κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην ψηφίζεσθαι μελλόντων, παρελθών τις τῶν γερόντων, οὓς ἐκεῖνοι καὶ αἰσχύνονται καὶ δεδίασι, καὶ τὴν τῆς ἡλικίας αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἀρχὴν μεγίστην εἶναι νομίζουσι, καθιστᾶσι δ᾽ αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐκ παιδὸς εἰς γῆρας σωφρόνων, τούτων εἷς, ὡς λέγεται, παρελθὼν ἰσχυρῶς ἐπέπληξε τοῖς Λακεδαιμονίοις, καί τι τοιοῦτον κατ᾽ αὐτῶν ἐβλασφήμησεν, ὡς οὐ πολὺν χρόνον τὴν Σπάρτην ἀπόρθητον οἰκήσουσι, τοιούτοις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις συμβούλοις χρώμενοι.

 

 

Λεξιλογικά

 

δημηγορέω-: μιλώ στην εκκλησία του δήμου, μιλώ στη συνέλευση
ἐκκλησία: συνέλευση
γνώμη: άποψη
ψηφίζομαι: αποφασίζω με την ψήφο μου
παρέρχομαι: φεύγω, περνώ // ως δικανικός όρος: ανεβαίνω στο βήμα, παίρνω το λόγο
αἰσχύνομαι τινά: ντρέπομαι, σέβομαι
δέδοικα ή δέδια τινά: φοβάμαι, σέβομαι, ντρέπομαι
ἐπωνυμία: ονομασία
καθίστημι τινά: εγκαθιστώ, εγκαθιδρύω, εκλέγω
βλασφημέω-: κακολογώ, βρίζω
οἰκέω-ῶ χώραν: κατοικώ, διοικώ
χρήομαι-ῶμαι τινί: χρησιμοποιώ
ξενικός: ξένος
ἀπόρθητος: ακυρίευτος

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 


Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

  

. μιμεῖσθαι, βεβιωκότος, ψηφίζεσθαι, χρώμενοι: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος
μιμεῖσθαι μιμήσεσθαι, μιμηθήσεσθαι μιμήσασθαι, μιμηθῆναι μεμιμῆσθαι
ζῶντος βιωσομένου / ζησομένου / ζήσοντος ζήσαντος, βιόντος βεβιωκότος
ψηφίζεσθαι ψηφιεῖσθαι, ψηφισθήσεσθαι ψηφίσασθαι, ψηφισθῆναι ἐψηφίσθαι
χρώμενοι χρησόμενοι, χρησθησόμενοι χρησάμενοι, χρησθέντες κεχρημένοι

 

. αἰσχύνονται, καθιστᾶσι, ἐπέπληξε: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση

 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
αἰσχύνονται αἰσχύνωνται αἰσχύνοιντο αἰσχυνέσθων / αἰσχυνέσθωσαν
καθιστᾶσι καθιστῶσιν καθισταίησαν / καθισταῖεν καθιστάντων / καθιστάτωσαν
ἐπέπληξε ἐπιπλήξῃ ἐπιπλήξαι / ἐπιπλήξειεν ἐπιπληξάτω