Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 6-7


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αισχίνη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ

Κατὰ Τιμάρχου, , perseus

Περισσότερα κείμενα του Αισχίνη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Τίμαρχος ανήκε στη μερίδα του Δημοσθένη και μετά την υπογραφή της "Φιλοκρατείου ειρήνης" (346 π.Χ.) κατηγόρησε τον Αισχίνη για παραπρεσβείαν (βλ. και τον ομώνυμο λόγο του τελευταίου). Ο Αισχίνης με τη σειρά του, προσπαθώντας να αναβάλει ή να ματαιώσει τη δίκη αυτή, επικαλέστηκε τον νόμο για τη δοκιμασίαν των ρητόρων, δηλαδή ανάγκασε τον Τίμαρχο να αποδείξει σε δίκη ότι δεν είχε υποπέσει σε αδικήματα τα οποία στερούσαν από τους Αθηναίους το δικαίωμα να παίρνουν το λόγο σε δημόσιες συνελεύσεις. (Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 

Το κείμενο

 

[6] προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα, ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν, τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις πείθεσθαι, τοὺς δὲ μὴ πειθομένους κολάζειν, εἰ δεῖ τὰ τῆς πόλεως καλῶς ἔχειν. Σκέψασθε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος, ὁ παλαιὸς νομοθέτης, καὶ ὁ Δράκων καὶ οἱ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους νομοθέται. [7] πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τῆς σωφροσύνης τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων ἐνομοθέτησαν, καὶ διαρρήδην ἀπέδειξαν, ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν, καὶ ὡς δεῖ αὐτὸν τραφῆναι, ἔπειτα δεύτερον περὶ τῶν μειρακίων, τρίτον δ’ ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν, οὐ μόνον περὶ τῶν ἰδιωτῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ῥητόρων. καὶ τούτους τοὺς νόμους ἀναγράψαντες ὑμῖν παρακατέθεντο, καὶ ὑμᾶς αὐτῶν ἐπέστησαν φύλακας.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ᾽ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα, ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν, τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις πείθεσθαι, τοὺς δὲ μὴ πειθομένους κολάζειν, εἰ δεῖ τὰ τῆς πόλεως καλῶς ἔχειν. σκέψασθε γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο Σόλων ἐκεῖνος, παλαιὸς νομοθέτης, καὶ Δράκων καὶ οἱ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους νομοθέται. πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τῆς σωφροσύνης τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων ἐνομοθέτησαν, καὶ διαρρήδην ἀπέδειξαν, χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν, καὶ ὡς δεῖ αὐτὸν τραφῆναι, ἔπειτα δεύτερον περὶ τῶν μειρακίων, τρίτον δ᾽ ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν, οὐ μόνον περὶ τῶν ἰδιωτῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ῥητόρων. καὶ τούτους τοὺς νόμους ἀναγράψαντες ὑμῖν παρακατέθεντο, καὶ ὑμᾶς αὐτῶν ἐπέστησαν φύλακας.

 

 

Λεξιλογικά

 

νομοθετέω-ῶ: θέτω νόμους, θεσπίζω νόμους, νομοθετώ
τίθεμαι
νόμον: θεσπίζω νόμον
σκέψασθε
: του ρ. σκοπέομαι-οῦμαι: εξετάζω, παρατηρώ, σκέφτομαι, προσέχω
πρόνοια
: φροντίδα, πρόβλεψη
διαρρήδην
: ρητά, με σαφήνεια
ἐπιτηδεύω
: ασχολούμαι με κάτι, ασκώ κάτι
τρέφω
: ανατρέφω
μειράκιο
: νέος
ἐφεξῆς
: στη συνέχεια, διαδοχικά
αναγράφω
: γράφω πάνω σε πλάκες, καταχωρίζω
παρακατίθεμαι
: αφήνω κάτι ως παρακαταθήκη, εμπιστεύομαι σε κάποιον κάτι

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν, 

. τραφῆναι, παρακατέθεντο, ἐπέστησαν: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
τρέφεσθαι   θρέψεσθαι, τραφήσεσθαι θρέψασθαι, τραφῆναι τεθράφθαι  
παρακατατίθενται παρακατετίθεντο παρακαταθήσονται
παρακατατεθήσονται
παρακατέθεντο, παρακατετέθησαν παρακατατέθεινται
παρακατάκεινται
παρακατετέθειντο
παρακατέκειντο
ἐφιστᾶσιν ἐφίστασαν ἐπιστήσουσιν ἐπέστησαν ἐπιστήσαντες ἔχουσι ἐπιστήσαντες εἶχον

 

 

. ἀπέδειξαν, νομοθετήσωμεν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο και μετοχή.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
ἐνομοθετήσαμεν νομοθετήσωμεν νομοθετήσαιμεν

--

νομοθετῆσαι νομοθετήσας, -σασα, -σαν
ἀπέδειξαν ἀποδείξωσιν ἀποδείξαιεν
ἀποδείξειαν
ἀποδειξάντων
ἀποδειξάτωσαν
ἀποδεῖξαι ἀποδείξας, -σασα, -σαν