Θουκυδίδης, 1.130


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

130. ταῦτα λαβὼν ὁ Παυσανίας τὰ γράμματα, ὢν καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο ἐν τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει καὶ διὰ τῆς Θρᾴκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικὴν παρετίθετο καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἐδύνατο,ἀλλ᾽ ἔργοις βραχέσι προυδήλου ἃ τῇ γνώμῃ μειζόνως ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. [2] δυσπρόσοδόν τε αὑτὸν παρεῖχε καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι· δι᾽ ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἥκιστα ἡ ξυμμαχία μετέστη.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

130. ταῦτα λαβὼν Παυσανίας τὰ γράμματα, ὢν καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο ἐν τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει καὶ διὰ τῆς Θρᾴκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικὴν παρετίθετο καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἐδύνατο,ἀλλ᾽ ἔργοις βραχέσι προυδήλου τῇ γνώμῃ μειζόνως ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. [2] δυσπρόσοδόν τε αὑτὸν παρεῖχε καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι δι᾽ ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἥκιστα ξυμμαχία μετέστη.

 

 

Λεξιλογικά

 

γράμμα: δημόσιο έγγραφο, επιστολή
ἐν ἀξιώματι εἰμί
: τιμώμαι
αἴρομαι
: εδώ με τη σημασία του καυχιέμαι
βιοτεύω
: ζω
σκευή: ενδυμασία
δορυφορέω-ῶ τινα
: περιφρουρώ κάποιον
δορυφορέω-ῶ τι
:  διατηρώ κάτι
δυσπρόσοδος
: δυσπρόσιτος, ακοινώνητος
προσίημι
:  πλησιάζω
μεθίστημι
:  τοποθετώ σ'  άλλο μέρος, αλλάζω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
ἦρτο
: χρονική αντικατάσταση
παρετίθετο
: να γραφτεί η προστακτική ενεστώτα (ίδια φωνή)
βραχέσι:
η δοτική ενικού
προυδήλου:
να κλιθεί ο πληθυντικός αριθμός του ίδιου χρόνου (ίδια φωνή)

αἴρεται / ᾔρετο/ ἀρεῖται-ἀρθήσεται/ ἤρατο-ἤρθη / ἦρται / ἦρτο
- / παρατίθεσο / παρατιθέσθω / - / παρατίθεσθε /  παρατιθέσθων ή παρατιθέσθωσαν
βραχεῖ
προυδηλοῦμεν- προυδηλοῦτε-προυδήλουν

  

. ἐν ἀξιώματι, διὰ τὴν ἡγεμονίαν, ἐν τῷ καθεστῶτι, ἐκ τοῦ Βυζαντίου, διὰ τῆς Θρᾴκης: Να αναγνωρισθούν οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί.

ἐν ἀξιώματι:
της κατάστασης
διὰ τὴν ἡγεμονίαν:
της αιτίας
ἐν τῷ τρόπῳ:
του τρόπου
ἐκ τοῦ Βυζαντίου:
του τόπου (τοπική αφετηρία)
διὰ τῆς Θρᾴκης:
του τόπου (διαμέσου)