Θουκυδίδης, 2.256.6-257.2


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

[2. 56,6] ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπ᾽ οἴκου ἀνεχώρησαν. τοὺς δὲ Πελοποννησίους οὐκέτι κατέλαβον ἐν τῇ Ἀττικῇ ὄντας, ἀλλ᾽ ἀνακεχωρηκότας. ὅσον δὲ χρόνον οἵ τε Πελοποννήσιοι ἦσαν ἐν τῇ γῇ τῇ Ἀθηναίων καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευον ἐπὶ τῶν νεῶν, ἡ νόσος ἔν τε τῇ στρατιᾷ τοὺς Ἀθηναίους ἔφθειρε καὶ ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ ἐλέχθη τοὺς Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νόσημα, ὡς ἐπυνθάνοντο τῶν αὐτομόλων ὅτι ἐν τῇ πόλει εἴη καὶ θάπτοντας ἅμα ᾐσθάνοντο, θᾶσσον ἐκ τῆς γῆς ἐξελθεῖν. τῇ δὲ ἐσβολῇ ταύτῃ πλεῖστόν τε χρόνον ἐνέμειναν καὶ τὴν γῆν πᾶσαν ἔτεμον: ἡμέρας γὰρ τεσσαράκοντα μάλιστα ἐν τῇ γῇ τῇ Ἀττικῇ ἐγένοντο.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[256-6] ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπ᾽ οἴκου ἀνεχώρησαν. τοὺς δὲ Πελοποννησίους οὐκέτι κατέλαβον ἐν τῇ Ἀττικῇ ὄντας, ἀλλ᾽ ἀνακεχωρηκότας. ὅσον δὲ χρόνον οἵ τε Πελοποννήσιοι ἦσαν ἐν τῇ γῇ τῇ Ἀθηναίων καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευον ἐπὶ τῶν νεῶν, νόσος ἔν τε τῇ στρατιᾷ τοὺς Ἀθηναίους ἔφθειρε καὶ ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ ἐλέχθη τοὺς Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νόσημα, ὡς ἐπυνθάνοντο τῶν αὐτομόλων ὅτι ἐν τῇ πόλει εἴη καὶ θάπτοντας ἅμα ᾐσθάνοντο, θᾶσσον ἐκ τῆς γῆς ἐξελθεῖν. τῇ δὲ ἐσβολῇ ταύτῃ πλεῖστόν τε χρόνον ἐνέμειναν καὶ τὴν γῆν πᾶσαν ἔτεμον: ἡμέρας γὰρ τεσσαράκοντα μάλιστα ἐν τῇ γῇ τῇ Ἀττικῇ ἐγένοντο.

 

 

Λεξιλογικά

 

καταλαμβάνω τινά + κατηγορηματική μτχ.: βρίσκω, διαπιστώνω κάποιον να...

φθείρω: φθείρω, καταστρέφω, ταλαιπωρώ

δέδοικα-δέδια: φοβάμαι

πυνθάνομαι τι τινός: πληροφορούμαι κάτι από κάποιον

ὁ αὐτόμολος: ο λιποτάκτης

θᾶσσον: πιο γρήγορα

τέμνω: τεμαχίζω, σκοτώνω, εδώ λεηλατώ, ερημώνω

γίγνομαι: γίνομαι, μένω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

 

ἀνακεχωρηκότας: να κλιθεί η οριστική παρατατικού στην ίδια φωνή

ἔφθειρε: εγκλιτική αντικατάσταση στο β' εν. της ευκτικής (ίδια φωνή)

ἐπυνθάνοντο: χρονική αντικατάσταση

ἐλέχθη: να κλιθεί η προστακτική του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή

θᾶσσον: να γραφτούν τα παραθετικά του επιρρήματος

πᾶσαν: να κλιθεί ο πληθυντικός αριθμός

 

ἀνεχώρουν, ἀνεχώρεις, ἀνεχώρει, ἀνεχωροῦμεν, ἀνεχωρεῖτε, ἀνεχώρουν

φθείροις, φθεροίης / φθεροῖς, φθείραις / φθείρειας, ἐφθαρκώς εἴης

πυνθάνονται, ἐπυνθάνοντο, πευσοῦνται / πεύσονται, ἐπύθοντο, πεπυσμένοι εἰσί, πεπυσμένοι ἦσαν

-, λέχθητι, λεχθήτω, -, λέχθητε, λεχθέντων / λεχθήτωσαν

ταχέως / ταχύ, θᾶσσον / θᾶττον, τάχιστα

αἱ πᾶσαι, τῶν πασῶν, ταῖς πάσαις, τὰς πάσας, (ὦ) πᾶσαι

  

. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπ᾽ οἴκου ἀνεχώρησαν: Να μετατραπεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση

 

ἐπεί δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ἐπ᾽ οἴκου ἀνεχώρησαν