Θουκυδίδης 3.113.5-6


 

Κατέβασε το αρχείο, για να επεξεργαστείς το κείμενο doc. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

[3.113.5] ὁ δὲ κῆρυξ ὡς ἤκουσε καὶ ἔγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς πόλεως βοήθεια διέφθαρται, ἀνοιμώξας καὶ ἐκπλαγεὶς τῷ μεγέθει τῶν παρόντων κακῶν ἀπῆλθεν εὐθὺς ἄπρακτος καὶ οὐκέτι ἀπῄτει τοὺς νεκρούς. [3.113.6] πάθος γὰρ τοῦτο μιᾷ πόλει Ἑλληνίδι ἐν ἴσαις ἡμέραις μέγιστον δὴ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε ἐγένετο. καὶ ἀριθμὸν οὐκ ἔγραψα τῶν ἀποθανόντων, διότι ἄπιστον τὸ πλῆθος λέγεται ἀπολέσθαι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τῆς πόλεως. Ἀμπρακίαν μέντοι οἶδα ὅτι, εἰ ἐβουλήθησαν Ἀκαρνᾶνες καὶ Ἀμφίλοχοι Ἀθηναίοις καὶ Δημοσθένει πειθόμενοι ἐξελεῖν, αὐτοβοεὶ ἂν εἷλον· νῦν δ᾽ ἔδεισαν μὴ οἱ Ἀθηναῖοι ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι ὦσιν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[4] δὲ κῆρυξ ὡς ἤκουσε καὶ ἔγνω ὅτι ἀπὸ τῆς πόλεως βοήθεια διέφθαρταιἀνοιμώξας καὶ ἐκπλαγεὶς τῷ μεγέθει τῶν παρόντων κακῶν ἀπῆλθεν εὐθὺς ἄπρακτος καὶ οὐκέτι ἀπῄτει τοὺς νεκρούς. [6] πάθος γὰρ τοῦτο μιᾷ πόλει Ἑλληνίδι ἐν ἴσαις ἡμέραις μέγιστον δὴ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε ἐγένετοκαὶ ἀριθμὸν οὐκ ἔγραψα τῶν ἀποθανόντωνδιότι ἄπιστον τὸ πλῆθος λέγεται ἀπολέσθαι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τῆς πόλεωςἈμπρακίαν μέντοι οἶδα ὅτιεἰ ἐβουλήθησαν Ἀκαρνᾶνες καὶ Ἀμφίλοχοι Ἀθηναίοις καὶ Δημοσθένει πειθόμενοι ἐξελεῖναὐτοβοεὶ ἂν εἷλοννῦν δ᾽ ἔδεισαν μὴ οἱ Ἀθηναῖοι ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι ὦσιν.

 

 

Λεξιλογικά

 

διέφθαρται: του ρ. διαφθείρομαι: καταστρέφομαι, ακρωτηριάζομαι, αχρηστεύομαι

ἀνοιμώξας: του ρ. ἀνοιμώζω: θρηνώ μεγαλοφώνως

ἀπῄτει: του ρ. ἀπαιτῶ (ἀπαιτέω): απαιτώ να μου επιστραφεί κάτι, εγείρω απαίτηση

πάθος: πάθημα, δυστύχημα, συμφορά

ἐξελεῖν: του ρ. ἐξαιρῶ (ἐξαιρέω): I. αφαιρώ ένα πράγμα από κάτι άλλο II. 1. επιλέγω ανάμεσα σε άλλους, εκλέγω, ξεχωρίζω, διαλέγω, 2. παίρνω μέρος από το σύνολο, εξαιρώ, III. 1. διώχνω, εκτοπίζω κάποιον από τη θέση του, 2. μεταθέτω, μετακινώ, 3. στη Μέσ., αφαιρώ την ζωή από κάποιον, IV.στη Μέσ., ελευθερώνω, απαλλάσσω, 1. βγάζω από τη μέση, εξαφανίζω, αφανίζω, διαλύω, καταστρέφω, συντρίβω μία πόλη, 2. φέρνω εις πέρας, εκπληρώνω, πραγματοποιώ

αὐτοβοεὶ: με μια μόνο φωνή, στην πρώτη φωνή, αὐτοβοεὶ ἑλεῖν: κυριεύω χωρίς χτύπημα

εἷλον: του ρ. αἱρῶ (αἱρέω): κυριεύω με τη βία, καταλαμβάνω πόλη

ἔδεισαν: του ρ. δείδω: φοβάμαι, συνοδευόμενο από δευτερεύουσα πρόταση με το μή..., Λατ. vereor ne..., φοβάμαι μήπως...

πάροικος: αυτός που κατοικεί δίπλα ή κοντά, γείτονας

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

Η μετάφραση είναι του Άγγ. Βλάχου από τις Ψηφίδες

 

 καὶ ἔγνω i

 μέντοι οἶδα i

 νῦν δ᾽ ἔδεισαν i 

1. Να γραφτούν τα απαρέμφατα ενεργητικής φωνής των παρακάτω ρ.: ἤκουσε, διέφθαρται, ἀνοιμώξας, ἀπῄτει, εἷλον, ἔδεισαν

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
ἀκούεινἀκούσεσθαιἀκοῦσαιἀκηκοέναι
διαφθείρεινδιαφθερεῖνδιαφθεῖραιδιεφθαρκέναι
ἀνοιμώζεινἀνοιμώξεσθαιἀνοιμῶξαι-
ἀπαιτεῖνἀπαιτήσεινἀπαιτῆσαιἀπῃτηκέναι
αἱρεῖναἱρήσεινἑλεῖνᾑρηκέναι
-δείσεσθαιδεῖσαιδεδιέναι
δεδοικέναι

 

 

Να γραφεί η δοτική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω λέξεων: κῆρυξ, πόλεως, πάθος, χαλεπώτεροι

 

δοτ. ενικούδοτ. πληθυντικού
κήρυκικήρυξιν
πόλειπόλεσιν
πάθειπάθεσιν
χαλεπωτέρῳχαλεπωτέροις