Θουκυδίδης, 3.41.1-42.2


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

[3.41.1] μετὰ δ᾽ αὐτὸν Διόδοτος ὁ Εὐκράτους, ὅσπερ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγε μάλιστα μὴ ἀποκτεῖναι Μυτιληναίους, παρελθὼν καὶ τότε ἔλεγε τοιάδε. [42.1] οὔτε τοὺς προθέντας τὴν διαγνώμην αὖθις περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι, οὔτε τοὺς μεμφομένους μὴ πολλάκις περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι ἐπαινῶ, νομίζω δὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν, ὧν τὸ μὲν μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαι, τὸ δὲ μετὰ ἀπαιδευσίας καὶ βραχύτητος γνώμης.[2] τούς τε λόγους ὅστις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πραγμάτων γίγνεσθαι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει· ἀξύνετος μέν, εἰ ἄλλῳ τινὶ ἡγεῖται περὶ τοῦ μέλλοντος δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ ἐμφανοῦς φράσαι, διαφέρει δ᾽ αὐτῷ, εἰ βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαι, εὖ δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆξαι ἂν τούς τε ἀντεροῦντας καὶ τοὺς ἀκουσομένους.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[3.41.1] μετὰ δ᾽ αὐτὸν Διόδοτος Εὐκράτουςὅσπερ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγε μάλιστα μὴ ἀποκτεῖναι Μυτιληναίουςπαρελθὼν καὶ τότε ἔλεγε τοιάδε. οὔτε τοὺς προθέντας τὴν διαγνώμην αὖθις περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαιοὔτε τοὺς μεμφομένους μὴ πολλάκις περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι ἐπαινῶνομίζω δὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναιτάχος τε καὶ ὀργήνὧν τὸ μὲν μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαιτὸ δὲ μετὰ ἀπαιδευσίας καὶ βραχύτητος γνώμης. [2] τούς τε λόγους ὅστις διαμάχεται μὴ διδασκάλους τῶν πραγμάτων γίγνεσθαι ἀξύνετός ἐστιν ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρειἀξύνετος μένεἰ ἄλλῳ τινὶ ἡγεῖται περὶ τοῦ μέλλοντος δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ ἐμφανοῦς φράσαιδιαφέρει δ᾽ αὐτῷεἰ βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαιεὖ δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆξαι ἂν τούς τε ἀντεροῦντας καὶ τοὺς ἀκουσομένους.

 

 

Λεξιλογικά

 

αντιλέγω: φέρνω αντίρρηση

αποκτείνω: σκοτώνω

προτίθημι: προβάλλω, προτείνω

μέμφομαι: κατηγορώ

βουλεύομαι: σκέφτομαι, αποφασίζω, σκέφτομαι και αποφασίζω

εὐβουλία: σύνεση, σωστή σκέψη

τάχος: ταχύτητα

ἄνοια: ανοησία

ἀπαιδευσία: αμάθεια, άγνοια, απαιδευσιά

φιλεῖ γίγνεσθαι: συνυπάρχει, συμβαδίζει, συμπορεύεται

βραχύτης γνώμης: στενοκεφαλιά, στενότητα σκέψης

ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει: έχει κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον, ιδιοτελής

διαβάλλω: συκοφαντώ

εὖ διαβάλλω: συκοφαντώ επιδέξια

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

 

ἀντέλεγε: να κλιθεί η προστακτική του αορίστου β' της ενεργητικής φωνής

προθέντας: χρονική αντικατάσταση

αἰτιῶμαι: χρονική αντικατάσταση στο β' ενικό της οριστικής

 

- , ἄντειπε, ἀντειπέτω, -, ἀντείπετε, ἀντειπέτωσαν / ἀντειπόντων

προτιθέντας, προθήσοντας, προθέντας, προτεθεικότας / προτεθηκότας

αἰτιᾷ, ᾐτιῶ, αἰτιάσει(ῃ), αἰτιαθήσει(ῃ), ᾐτιάσω, ᾐτίασαι, ᾐτίασο

  

. Να εντοπιστούν οι τρεις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις. Πώς εκφέρονται και τι δηλώνουν;

 

Αναφορικές είναι οι προτάσεις: 5η, 6η, 7η εκφέρονται με οριστική και δηλώνουν το πραγματικό.

 

. εἰ βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαι, εὖ δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆξαι ἂν τούς τε ἀντεροῦντας καὶ τοὺς ἀκουσομένους: Να αναγνωριστούν οι λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι και να αποδοθούν ως κανονικοί.

 

βουλόμενος: υποθετικός λόγος της απλής σκέψης του λέγοντα, εἰ βούλοιτο - οὐκ ἂν δύναιτο

εὖ διαβαλών: υποθετικός λόγος της απλής σκέψης του λέγοντα, εἰ εὖ διαβάλοι - ἐκπλῆξαι ἂν