Θουκυδίδης, 7. 72


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

[7.72.1] γενομένης δ᾽ ἰσχυρᾶς τῆς ναυμαχίας καὶ πολλῶν νεῶν ἀμφοτέροις καὶ ἀνθρώπων ἀπολομένων οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπικρατήσαντες τά τε ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντο, καὶ ἀποπλεύσαντες πρὸς τὴν πόλιν τροπαῖον ἔστησαν, [2] οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ὑπὸ μεγέθους τῶν παρόντων κακῶν νεκρῶν μὲν πέρι ἢ ναυαγίων οὐδὲ ἐπενόουν αἰτῆσαι ἀναίρεσιν, τῆς δὲ νυκτὸς ἐβουλεύοντο εὐθὺς ἀναχωρεῖν. [3] Δημοσθένης δὲ Νικίᾳ προσελθὼν γνώμην ἐποιεῖτο πληρώσαντας ἔτι τὰς λοιπὰς τῶν νεῶν βιάσασθαι, ἢν δύνωνται, ἅμα ἕῳ τὸν ἔκπλουν, λέγων ὅτι πλείους ἔτι αἱ λοιπαί εἰσι νῆες χρήσιμαι σφίσιν ἢ τοῖς πολεμίοις· ἦσαν γὰρ τοῖς μὲν Ἀθηναίοις περίλοιποι ὡς ἑξήκοντα, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις ἐλάσσους ἢ πεντήκοντα.  [4] καὶ ξυγχωροῦντος Νικίου τῇ γνώμῃ καὶ βουλομένων πληροῦν αὐτῶν οἱ ναῦται οὐκ ἤθελον ἐσβαίνειν διὰ τὸ καταπεπλῆχθαί τε τῇ ἥσσῃ καὶ μὴ ἂν ἔτι οἴεσθαι κρατῆσαι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[7.72] γενομένης δ᾽ ἰσχυρᾶς τῆς ναυμαχίας καὶ πολλῶν νεῶν ἀμφοτέροις καὶ ἀνθρώπων ἀπολομένων οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπικρατήσαντες τά τε ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντοκαὶ ἀποπλεύσαντες πρὸς τὴν πόλιν τροπαῖον ἔστησαν, οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ὑπὸ μεγέθους τῶν παρόντων κακῶν νεκρῶν μὲν πέρι ναυαγίων οὐδὲ ἐπενόουν αἰτῆσαι ἀναίρεσιντῆς δὲ νυκτὸς ἐβουλεύοντο εὐθὺς ἀναχωρεῖν.[3] Δημοσθένης δὲ Νικίᾳ προσελθὼν γνώμην ἐποιεῖτο πληρώσαντας ἔτι τὰς λοιπὰς τῶν νεῶν βιάσασθαιἢν δύνωνταιἅμα ἕῳ τὸν ἔκπλουνλέγων ὅτι πλείους ἔτι αἱ λοιπαί εἰσι νῆες χρήσιμαι σφίσιν τοῖς πολεμίοις ἦσαν γὰρ τοῖς μὲν Ἀθηναίοις περίλοιποι ὡς ἑξήκοντα τοῖς δ᾽ ἐναντίοις ἐλάσσους πεντήκοντα [ ] καὶ ξυγχωροῦντος Νικίου τῇ γνώμῃ καὶ βουλομένων πληροῦν αὐτῶν οἱ ναῦται οὐκ ἤθελον ἐσβαίνειν διὰ τὸ καταπεπλῆχθαί τε τῇ ἥσσῃ καὶ μὴ ἂν ἔτι οἴεσθαι κρατῆσαι

 

 

Λεξιλογικά

 

ἀπόλλυμι: καταστρέφω, αφανίζω, φονεύω

ἀναιροῦμαι: περισυλλέγω ναυαγούς, νεκρούς για ταφή

τροπαῖον: τρόπαιο νίκης

ἐπινοῶ: εφευρίσκω, επινοώ, διανοούμαι

πληρόω-ῶ ναῦν: επανδρώνω πλοίο

βιάζομαι τὸν ἔκπλουν: επιχειρώ με τη βία τον απόπλου, αποπλέω βίαια

ἡ ἕως:  η αυγή, το ξημέρωμα

ξυγχωρῶ: προχωρώ προς το ίδιο μέρος, υποχωρώ, συμφωνώ

καταπλήττομαι: πέφτω χτυπημένος, καταλαμβάνομαι από φόβο (πρβλ. κατάπληξη)

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

 

ἀνείλοντο: χρονική αντικατάσταση

δύνωνται: εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο + μετοχή

ἕῳ: να κλιθεί στον ενικό και πληθυντικό

 

ἀναιροῦνται, ἀνῃροῦντο, ἀναιρήσονται, ἀναιρεθήσονται, ἀνείλοντο, ἀνῃρέθησαν, ἀνῄρηνται, ἀνῄρηντο

δύνανται, δύνωνται, δύναιντο, δυνάσθωσαν, δύνασθαι, δυνάμενος, -μένη, -μενον

ἡ ἕως, τῆς ἕω, τῇ ἕῳ, τὴν ἕω, (ὦ) ἕως // αἱ ἕῳ, τῶν ἕων, ταῖς ἕῳς, τὰς ἕως, (ὦ) ἕῳ

  

. Δημοσθένης δὲ Νικίᾳ προσελθὼν γνώμην ἐποιεῖτο πληρώσαντας ἔτι τὰς λοιπὰς τῶν νεῶν βιάσασθαι, ἅμα ἕῳ τὸν ἔκπλουν: Ποια χρονική βαθμίδα δηλώνουν οι δύο χρονικές μετοχές;

 

προσελθών: δηλώνει το προτερόχρονο

πληρώσαντας:  δηλώνει το υστερόχρονο

 

. βιάσασθαι, ἢν δύνωνται: Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί το απαρέμφατο σε ρήμα.

 

Υποθετικός λόγος του προσδοκώμενου. ἢν δύνωνται, ἵνα βιάσωνται