Θουκυδίδης 7.83


 

Κατέβασε το αρχείο, για να επεξεργαστείς το κείμενο doc. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

[7.83.1] Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν ἔλεγον ὅτι οἱ μετὰ Δημοσθένους παραδεδώκοιεν σφᾶς αὐτούς, κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν· ὁ δ᾽ ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον. [7.83.2] ὡς δ᾽ οἰχόμενος ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας, ἐπικηρυκεύεται Γυλίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ Ἀθηναίων ξυμβῆναι, ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς τὸν πόλεμον, ταῦτα ἀποδοῦναι, ὥστε τὴν μετ᾽ αὐτοῦ στρατιὰν ἀφεῖναι αὐτούς· μέχρι οὗ δ᾽ ἂν τὰ χρήματα ἀποδοθῇ, ἄνδρας δώσειν Ἀθηναίων ὁμήρους, ἕνα κατὰ τάλαντον. [7.83.3] οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ Γύλιππος οὐ προσεδέχοντο τοὺς λόγους, ἀλλὰ προσπεσόντες καὶ περιστάντες πανταχόθεν ἔβαλλον καὶ τούτους μέχρι ὀψέ.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[1] οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν ἔλεγον ὅτι οἱ μετὰ Δημοσθένους παραδεδώκοιεν σφᾶς αὐτούς κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν δ᾽ ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον [2] ὡς δ᾽ οἰχόμενος ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας ἐπικηρυκεύεται Γυλίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ Ἀθηναίων ξυμβῆναι ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς τὸν πόλεμον ταῦτα ἀποδοῦναι ὥστε τὴν μετ᾽ αὐτοῦ στρατιὰν ἀφεῖναι αὐτούς μέχρι οὗ δ᾽ ἂν τὰ χρήματα ἀποδοθῇ ἄνδρας δώσειν Ἀθηναίων ὁμήρους ἕνα κατὰ τάλαντον [3] οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ Γύλιππος οὐ προσεδέχοντο τοὺς λόγους ἀλλὰ προσπεσόντες καὶ περιστάντες πανταχόθεν ἔβαλλον καὶ τούτους μέχρι ὀψέ.

 

 

Λεξιλογικά

 

σπένδομαι: συνομολογώ συνθήκη, συνάπτω ειρήνη, συνθηκολογώ

σκεψόμενον - σκέπτομαι: θεωρώ, εξετάζω, λαμβάνω υπ' όψιν, συλλογίζομαι, στοχάζομαι, διαλογίζομαι

οἰχόμενος: του ρ. οἴχομαι εν. με σημασία παρακειμένου και παρατ. ᾠχόμην, με σημασία υπερσ.: απέρχομαι, φεύγω

ἐπικηρυκεύομαι: αγγέλλω με κήρυκα, στέλνω πρέσβεις προς σύναψη ειρήνης, καταθέτω προτάσεις για σύναψη ειρήνης

ἀναλίσκω και ἀναλόω: καταναλώνω, ξοδεύω, σπαταλώ ή διασπαθίζω χρήματα

προσδέχομαι δέχομαι ευχαρίστως, αποδέχομαι

περιστάντες : του ρ. περι-ίστημι: τοποθετώ ολόγυρα

ὀψέ: αργά κατά τη διάρκεια της ημέρας, το απόγευμα

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

Η μετάφραση είναι του Ε. Λαμπρίδη και έχει αντιγραφεί από την Πύλη.
 

1. παραδεδώκοιεν, πέμψαι, ἀποδοῦναι, περιστάντες: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
παραδιδοῖενπαραδώσοιενπαραδοῖεν (αορ. β)παραδεδώκοιεν
πέμποιπέμψοιπέμψαιπεπομφώς εἴη
ἀποδιδόναιἀποδώσεινἀποδοῦναι (αορ. β)ἀποδεδωκέναι
περιιστάμενοιπεριστησόμενοιπεριστησάμενοι
περιστάντες (αορ. β)
περιεστηκότες
περιεστῶτες

 

 

2. Να γραφεί η δοτ. πληθ. των παρακάτω λέξεων: ἀπιστῶν, ἱππέα, χρήματα, στρατιὰν, ἄνδρας

Απάντηση: ἀπιστοῦσιν, ἱππεῦσιν, χρήμασιν, στρατιαῖς, ἀνδράσιν