Θουκυδίδης 7.83


 

Κατέβασε το αρχείο, για να επεξεργαστείς το κείμενο doc. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Θουκυδίδη

 

Βικιπαίδεια
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του έγραψε για τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Η αφήγησή του τελειώνει με τα γεγονότα του 411 π.Χ. Τη συνέχεια του πολέμου έγραψε ο Ξενοφώντας.

 

Το κείμενο

 

[7.83.1] Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν ἔλεγον ὅτι οἱ μετὰ Δημοσθένους παραδεδώκοιεν σφᾶς αὐτούς, κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν· ὁ δ᾽ ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον. [7.83.2] ὡς δ᾽ οἰχόμενος ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας, ἐπικηρυκεύεται Γυλίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ Ἀθηναίων ξυμβῆναι, ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς τὸν πόλεμον, ταῦτα ἀποδοῦναι, ὥστε τὴν μετ᾽ αὐτοῦ στρατιὰν ἀφεῖναι αὐτούς· μέχρι οὗ δ᾽ ἂν τὰ χρήματα ἀποδοθῇ, ἄνδρας δώσειν Ἀθηναίων ὁμήρους, ἕνα κατὰ τάλαντον. [7.83.3] οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ Γύλιππος οὐ προσεδέχοντο τοὺς λόγους, ἀλλὰ προσπεσόντες καὶ περιστάντες πανταχόθεν ἔβαλλον καὶ τούτους μέχρι ὀψέ.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[1] οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν ἔλεγον ὅτι οἱ μετὰ Δημοσθένους παραδεδώκοιεν σφᾶς αὐτούς κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν δ᾽ ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον [2] ὡς δ᾽ οἰχόμενος ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας ἐπικηρυκεύεται Γυλίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ Ἀθηναίων ξυμβῆναι ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς τὸν πόλεμον ταῦτα ἀποδοῦναι ὥστε τὴν μετ᾽ αὐτοῦ στρατιὰν ἀφεῖναι αὐτούς μέχρι οὗ δ᾽ ἂν τὰ χρήματα ἀποδοθῇ ἄνδρας δώσειν Ἀθηναίων ὁμήρους ἕνα κατὰ τάλαντον [3] οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ Γύλιππος οὐ προσεδέχοντο τοὺς λόγους ἀλλὰ προσπεσόντες καὶ περιστάντες πανταχόθεν ἔβαλλον καὶ τούτους μέχρι ὀψέ.

 

 

Λεξιλογικά

 

σπένδομαι: συνομολογώ συνθήκη, συνάπτω ειρήνη, συνθηκολογώ

σκεψόμενον - σκέπτομαι: θεωρώ, εξετάζω, λαμβάνω υπ' όψιν, συλλογίζομαι, στοχάζομαι, διαλογίζομαι

οἰχόμενος: του ρ. οἴχομαι εν. με σημασία παρακειμένου και παρατ. ᾠχόμην, με σημασία υπερσ.: απέρχομαι, φεύγω

ἐπικηρυκεύομαι: αγγέλλω με κήρυκα, στέλνω πρέσβεις προς σύναψη ειρήνης, καταθέτω προτάσεις για σύναψη ειρήνης

ἀναλίσκω και ἀναλόω: καταναλώνω, ξοδεύω, σπαταλώ ή διασπαθίζω χρήματα

προσδέχομαι δέχομαι ευχαρίστως, αποδέχομαι

περιστάντες : του ρ. περι-ίστημι: τοποθετώ ολόγυρα

ὀψέ: αργά κατά τη διάρκεια της ημέρας, το απόγευμα

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

Η μετάφραση είναι του Ε. Λαμπρίδη και έχει αντιγραφεί από την Πύλη.
 

1. παραδεδώκοιεν, πέμψαι, ἀποδοῦναι, περιστάντες: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
παραδιδοῖενπαραδώσοιενπαραδοῖεν (αορ. β)παραδεδώκοιεν
πέμποιπέμψοιπέμψαιπεπομφώς εἴη
ἀποδιδόναιἀποδώσεινἀποδοῦναι (αορ. β)ἀποδεδωκέναι
περιιστάμενοιπεριστησόμενοιπεριστησάμενοι
περιστάντες (αορ. β)
περιεστηκότες
περιεστῶτες

 

 

2. Να γραφεί η δοτ. πληθ. των παρακάτω λέξεων: ἀπιστῶν, ἱππέα, χρήματα, στρατιὰν, ἄνδρας

Απάντηση: ἀπιστοῦσιν, ἱππεῦσιν, χρήμασιν, στρατιαῖς, ἀνδράσιν