Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 1,3,3-4


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ξενοφώντα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ε.π.
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Ξενοφώντας στο έργο του Κύρου ανάβασις διηγείται με ζωντάνια και αμεσότητα γεγονότα που έζησε ο ίδιος. Πρόκειται για ένα είδος στρατιωτικών απομνημονευμάτων, σε επτά βιβλία, με πολλές γεωγραφικές και εθνογραφικές λεπτομέρειες. Παρουσιάζεται η εκστρατεία του Κύρου (Ανάβασις = πορεία προς το εσωτερικό της Ασίας) εναντίον του αδελφού του, Αρταξέρξη. Το κύριο μέρος, όμως, του έργου περιλαμβάνει την κάθοδο (κατάβασις) των μυρίων (μύριοι = 10.000), των 13.000 δηλαδή Ελλήνων μισθοφόρων που συμμετείχαν στην εκστρατεία και, έπειτα από περιπετειώδη περιπλάνηση, κατά την υποχώρησή τους, έφτασαν στον Εύξεινο Πόντο και στη Θράκη το 400 π.Χ.

 

Το κείμενο

 

[1.3.3] ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς· οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. [1.3.4] καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου  αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[1.3.3] ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς: οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων.  [1.3.4] καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου.

 

 

Λεξιλογικά

 

θαυμάζω: απορώ, θαυμάζω, εκπλήσσομαι

χαλεπῶς φέρω: είμαι δυσαρεστημένος, στενοχωριέμαι

φεύγοντα: του ρ. φεύγω: 1. τρέπομαι σε φυγή, αποφεύγω, ξεφεύγω 2. εξορίζομαι 3. κατηγορούμαι (εδώ με τη 2η σημασία)

μύριοι, μύριαι, μύρια: δέκα χιλιάδες

δαρεικός: περσικό νόμισμα

καθηδυπάθησα: του ρ. καθηδυπαθέω-ῶ: σπαταλώ για ηδονές, σε διασκεδάσεις

ἐνοικοῦντας: του ρ. ἐνοικέω-ῶ: κατοικώ

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, 

1. ὠφελοίην: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο γ' εν. και γ' πληθ. του ίδιου χρόνου + απρμφ. και μτχ.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
ὠφελεῖὠφελῇὠφελοίηὠφελείτωὠφελεῖνὠφελῶν, -οῦσα, -οῦν
ὠφελοῦσι(ν)ὠφελῶσι(ν)ὠφελοῖενὠφελείτωσαν / ὠφελούντων  

 

 

2. ἔθαυμάζετε: να γραφεί το γ’ εν. και γ' πληθ. πρ. της οριστικής σε όλους τους χρόνους

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
θαυμάζειἐθαύμαζεθαυμάσετεἐθαύμασεντεθαύμακεἐτεθαυμάκει
θαυμάζουσινἐθαύμαζονθαυμάσονταιἐθαύμασαντεθαυμάκασινἐτεθαυμάκεσαν

 

 

3. λαβών: να γραφτούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές (και τα τρία γένη)

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
λαμβάνεινλήψεσθαιλαβεῖνεἰληφέναι
λαμβάνων, ουσα, ονληψόμενος, -μένη, -μενονλαβών, -οῦσα, -όνεἰληφώς, -υῖα, -ός

 

 

4. οὕς: να γραφτούν οι τύποι του θηλυκού και του ουδετέρου της αντωνυμίας στον ίδιο αριθμό και πτώση

 

θηλυκόουδέτερο
ἅς