Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση, 3,2,18-20


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ξενοφώντα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ε.π.
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Ξενοφώντας στο έργο του Κύρου ανάβασις διηγείται με ζωντάνια και αμεσότητα γεγονότα που έζησε ο ίδιος. Πρόκειται για ένα είδος στρατιωτικών απομνημονευμάτων, σε επτά βιβλία, με πολλές γεωγραφικές και εθνογραφικές λεπτομέρειες. Παρουσιάζεται η εκστρατεία του Κύρου (Ανάβασις = πορεία προς το εσωτερικό της Ασίας) εναντίον του αδελφού του, Αρταξέρξη. Το κύριο μέρος, όμως, του έργου περιλαμβάνει την κάθοδο (κατάβασις) των μυρίων (μύριοι = 10.000), των 13.000 δηλαδή Ελλήνων μισθοφόρων που συμμετείχαν στην εκστρατεία και, έπειτα από περιπετειώδη περιπλάνηση, κατά την υποχώρησή τους, έφτασαν στον Εύξεινο Πόντο και στη Θράκη το 400 π.Χ.

 

Το κείμενο

 

[3.2.18] εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι· ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. [3.2.19] οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ’ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν· οἱ μὲν γὰρ ἐφ’ ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν· ἡμεῖς δ’ ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἤν τις προσίῃ, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα. ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς [ἡμᾶς]· φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[3.2.18] εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι: ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ᾽ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν: οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν: ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἤν τις προσίῃ, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα. ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς ἡμᾶς: φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἡμῖν.

 

 

Λεξιλογικά

 

ἀθυμῶ: στενοχωριέμαι, είμαι λυπημένος, φοβάμαι

πάρεισιν: του ρ. πάρειμι: είμαι κοντά, είμαι παρών

ἐνθυμήθητε: του ρ. ἐνθυμοῦμαι + ειδ. πρ.: σκέφτομαι, παίρνω υπόψη μου

δηχθεὶς: του ρ. δάκνω: δαγκάνω, κεντρίζω

λακτίζω: κλωτσώ

καταπεσεῖν: του ρ. καταπίπτω: πέφτω κάτω

βεβηκότες: του ρ. βαίνω: βαίνω ἐπὶ γῆς: πατώ σταθερά στο έδαφος

προσίη: του ρ. προσέρχομαι: πλησιάζω

τευξόμεθα: του ρ. τυγχάνω: πετυχαίνω, συναντώ, βρίσκω, συμβαίνω

προέχουσιν του ρ. προέχω: υπερέχω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, 

1. ἀθυμεῖ, ἐνθυμήθητε, ἀπέθανεν, καταπεσεῖν, φεύγειν: να γραφτούν τα απαρέμφατα των ρημάτων διατηρώντας την ίδια φωνή.

 

ενεστώταςμέλλονταςαόριστοςπαρακείμενος
ἀθυμεῖνἀθυμήσεινἀθυμῆσαι 
ἐνθυμεῖσθαιἐνθυμήσεσθαι / ἐνθυμηθήσεσθαι (παθ)ἐνθυμηθῆναι (παθ)ἐντεθυμῆσθαι
ἀποθνῄσκεινἀποθανεῖσθαιἀποθανεῖνἀποτεθνηκέναι / ἀποτεθνάναι
καταπίπτεινκαταπεσεῖσθαικαταπεσεῖνκαταπεπτωκέναι
φεύγεινφευξεῖσθαι / φεύξεσθαιφυγεῖνπεφευγέναι

 

 

2. ἀθυμεῖ, γίγνηται, βουλώμεθα, προέχουσιν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἀθυμεῖἀθυμῇἀθυμοῖ/ἀθυμοίηἀθυμείτω
γίγνεταιγίγνηταιγίγνοιτογιγνέσθω
βουλόμεθαβουλώμεθαβουλοίμεθα 
προέχουσινπροέχωσινπροέχοιενπροεχόντων/προεχέτωσαν