Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 1,6,2-4


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ξενοφώντα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ε.π.
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Ξενοφώντας στο έργο του Απομνημονεύματα υπερασπίζεται τον δάσκαλό του Σωκράτη, προσπαθώντας να αποκρούσει τις κατηγορίες εξαιτίας των οποίων καταδικάστηκε να πιει το κώνειο. Παράλληλα, δίνει πληροφορίες για τη ζωή και τη διδασκαλία του Σωκράτη, διανθίζοντάς τες με ανέκδοτα από τη ζωή του μεγάλου φιλοσόφου. Το έργο αποτελεί πολύ καλή πηγή πληροφοριών για την κοινωνική και οικονομική ιστορία της Αττικής στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.

 

Το κείμενο

 

[1.6.2] Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ μὲν ᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι· σὺ δέ μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. Ζῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ᾽ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε· σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς. [1.6.3] Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ κεκτημένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. Εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[1.6.2] Σώκρατες, ἐγὼ μὲν ᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι: σὺ δέ μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. ζῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε: σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς.  [1.6.3] καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ κεκτημένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι.

 

 

Λεξιλογικά

 

σιτῇ: του ρ. σιτέω-ῶ: τρέφω

ἱμάτιον: πανωφόρι, τα ρούχα

διατελέω-ῶ: εξακολουθώ να ζω, εξακολουθώ, επιμένω, κατορθώνω

διαθήσεις: του ρ. διατίθημι + αιτ.: διαθέτω, τακτοποιώ

διατίθεμαί τι: τακτοποιώ, πουλώ

διατίθεμαι + επρρ.: έχω διάθεση, συμπεριφέρομαι + επρρ.

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, 

1. φιλοσοφοῦντας, διαιτώμενος, κτωμένους, κεκτημένους: να γραφτεί η δοτική ενικού και πληθυντικού των μτχ. στο γένος που βρίσκονται

 

φιλοσοφοῦντι, φιλοσοφοῦσιν, διαιτῶντι, διαιτῶσιν, κτωμένῳ, κτωμένοις, κεκτημένῳ, κεκτημένοις

 

 

2. ᾤμην, μείνειε, διατελεῖς, ἠμφίεσαι: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β' εν. πρ. του ενεστώτα + απρμφ. & μτχ.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
οἴειοἴῃοἴοιοοἴουοἴεσθαιοἰόμενος, -μένη, -μενον
μένειςμένῃςμένοιςμένεμένεινμένων, -ουσα, -ον
διατελεῖςδιατελῇςδιατελοίης
διατελοῖς
διατέλειδιατελεῖνδιατελῶν, -οῦσα, -οῦν
ἀμφιεννύεις
ἀμφιέννυς
ἀμφιεννύῃςἀμφιεννύοιςἀμφιέννυ
ἀμφιέννυε
ἀμφιεννύειν
ἀμφιεννύναι
ἀμφιεννύς/ἀμφιεννύων
ἀμφιεννύουσα/ἀμφιεννῦσα
ἀμφιεννύν/ἀμφιεννύον