Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 3,9,10-11


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ξενοφώντα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ε.π.
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Ξενοφώντας στο έργο του Απομνημονεύματα υπερασπίζεται τον δάσκαλό του Σωκράτη, προσπαθώντας να αποκρούσει τις κατηγορίες εξαιτίας των οποίων καταδικάστηκε να πιει το κώνειο. Παράλληλα, δίνει πληροφορίες για τη ζωή και τη διδασκαλία του Σωκράτη, διανθίζοντάς τες με ανέκδοτα από τη ζωή του μεγάλου φιλοσόφου. Το έργο αποτελεί πολύ καλή πηγή πληροφοριών για την κοινωνική και οικονομική ιστορία της Αττικής στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.

 

Το κείμενο

 

[3.9.10] βασιλέας δὲ καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχοντας ἔφη εἶναι οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἱρεθέντας οὐδὲ τοὺς κλήρῳ λαχόντας οὐδὲ τοὺς βιασαμένους οὐδὲ τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. [3.9.11] ὁπότε γάρ τις ὁμολογήσειε τοῦ μὲν ἄρχοντος εἶναι τὸ προστάττειν ὅ τι χρὴ ποιεῖν, τοῦ δὲ ἀρχομένου τὸ πείθεσθαι, ἐπεδείκνυεν ἔν τε νηὶ τὸν μὲν ἐπιστάμενον ἄρχοντα, τὸν δὲ ναύκληρον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ νηὶ πάντας πειθομένους τῷ ἐπισταμένῳ, καὶ ἐν γεωργίᾳ τοὺς κεκτημένους ἀγρούς, καὶ ἐν νόσῳ τοὺς νοσοῦντας, καὶ ἐν σωμασκίᾳ τοὺς σωμασκοῦντας, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας οἷς ὑπάρχει τι ἐπιμελείας δεόμενον, ἂν μὲν αὐτοὶ ἡγῶνται ἐπίστασθαι ἐπιμελεῖσθαι· εἰ δὲ μή, τοῖς ἐπισταμένοις οὐ μόνον παροῦσι πειθομένους, ἀλλὰ καὶ ἀπόντας μεταπεμπομένους, ὅπως ἐκείνοις πειθόμενοι τὰ δέοντα πράττωσιν· ἐν δὲ ταλασίᾳ καὶ τὰς γυναῖκας ἐπεδείκνυεν ἀρχούσας τῶν ἀνδρῶν διὰ τὸ τὰς μὲν εἰδέναι ὅπως χρὴ ταλασιουργεῖν, τοὺς δὲ μὴ εἰδέναι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[3.9.10] βασιλέας δὲ καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχοντας ἔφη εἶναι οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἱρεθέντας οὐδὲ τοὺς κλήρῳ λαχόντας οὐδὲ τοὺς βιασαμένους οὐδὲ τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. [3.9.110] ὁπότε γάρ τις ὁμολογήσειε τοῦ μὲν ἄρχοντος εἶναι τὸ προστάττειν τι χρὴ ποιεῖν, τοῦ δὲ ἀρχομένου τὸ πείθεσθαι, ἐπεδείκνυεν ἔν τε νηὶ τὸν μὲν ἐπιστάμενον ἄρχοντα, τὸν δὲ ναύκληρον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ νηὶ πάντας πειθομένους τῷ ἐπισταμένῳ, καὶ ἐν γεωργίᾳ τοὺς κεκτημένους ἀγρούς, καὶ ἐν νόσῳ τοὺς νοσοῦντας, καὶ ἐν σωμασκίᾳ τοὺς σωμασκοῦντας, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας οἷς ὑπάρχει τι ἐπιμελείας δεόμενον, ἂν μὲν αὐτοὶ ἡγῶνται ἐπίστασθαι ἐπιμελεῖσθαι—: εἰ δὲ μή, τοῖς ἐπισταμένοις οὐ μόνον παροῦσι πειθομένους, ἀλλὰ καὶ ἀπόντας μεταπεμπομένους, ὅπως ἐκείνοις πειθόμενοι τὰ δέοντα πράττωσιν: ἐν δὲ ταλασίᾳ καὶ τὰς γυναῖκας ἐπεδείκνυεν ἀρχούσας τῶν ἀνδρῶν διὰ τὸ τὰς μὲν εἰδέναι ὅπως χρὴ ταλασιουργεῖν, τοὺς δὲ μὴ εἰδέναι

 

 

Λεξιλογικά

 

αἱρεθέντας: του ρ. αἱρέομαι-οῦμαι: εκλέγομαι

λαγχάνω κλήρῳ: εκλέγομαι με κλήρο, κληρώνομαι

τοὺς βιασαμένους: του ρ. βιάζομαι: εξαναγκάζω κάποιον με τη βία

ναύκληρος: ιδιοκτήτης πλοίου

σωμασκέω-ῶ: εξασκώ το σώμα, κάνω σωματικές ασκήσεις

ταλασία: εριουργία (κατεργασία μαλλιών)

ταλασιουργέω-ῶ: επεξεργάζομαι το μαλλί

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ἔφη, ποιεῖν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο γ' εν. και πληθ. + απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
φησίν/φασίνφῇ/φῶσινφαίη/φαίησαν-φαῖενφάτω/φάντων-φάτωσανφάναιφάσκων / φάς
φάσκουσα / φᾶσα
φάσκον / φάν
ποιεῖ/ποιοῦσινποιῇ/ποιῶσινποιοῖ/ποιοῖενποιείτω/ποιούντωνποιεῖνποιῶν/ποιοῦσα/ποιοῦν

 

 

2. βασιλέας, νηί, γυναῖκα: να κλιθούν τα ουσιαστικά

 

ενικόςπληθυντικόςενικόςπληθυντικόςενικόςπληθυντικός
βασιλεύς
βασιλέως
βασιλεῖ
βασιλέα
βασιλεῦ
βασιλεῖς
βασιλέων
βασιλεῦσιν
βασιλέας
βασιλεῖς
ναῦς
νεώς
νηί
ναῦν
ναῦ
νῆες
νεῶν
ναυσίν
ναῦς
νῆες
γυνή
γυναικός
γυναικί
γυναῖκα
γύναι
γυναῖκες
γυναικῶν
γυναιξίν
γυναῖκας
γυναῖκες

 

 

  

1. τοὺς αἱρεθέντας, ἀρχούσας: να αναλυθούν οι μετοχές σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις
τοὺς αἱρεθέντας,
ἐκείνους οἵ ᾑρέθησαν
ἀρχούσας
ὅτι ἄρχουσι

2. ὁπότε γάρ τις ὁμολογήσειε... ἐπεδείκνυεν: να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος στο είδος της απλής σκέψης του λέγοντος
ὁπότε γάρ τις ὁμολογήσειε... ἐπιδεικνύοι ἄν