Ξενοφώντας, Ελληνικά, Α', 1, 27-28


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ξενοφώντα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ε.π.
Το κείμενο: perseus
Περισσότερα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Ξενοφώντας στο έργο του Ελληνικά, σε επτά βιβλία, διηγείται την ιστορία των ελληνικών πόλεων από το 411 π.Χ., όπου ο Θουκυδίδης σταμάτησε την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, μέχρι το 362 π.Χ. Αναζητάει τα αίτια των γεγονότων, αλλά μένει στην επιφάνεια των πραγμάτων, σε αντίθεση με τη λεπτομερή αναζήτηση του Θουκυδίδη· ακόμη και οι αγορεύσεις που υπάρχουν στο έργο του δε διαφωτίζουν πλήρως τις αντιπαραθέσεις των δυνάμεων.

 

Το κείμενο

 

[Α' 1.27] ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους προηγοροῦντος ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συμφοράν, ὡς ἀδίκως φεύγοιεν ἅπαντες παρὰ τὸν νόμον· παρῄνεσάν τε προθύμους εἶναι καὶ τὰ λοιπά, ὥσπερ τὰ πρότερα, καὶ ἄνδρας ἀγαθοὺς πρὸς τὰ ἀεὶ παραγγελλόμενα, ἑλέσθαι δὲ ἐκέλευον ἄρχοντας, μέχρι ἂν ἀφίκωνται οἱ ᾑρημένοι ἀντ᾽ ἐκείνων. [28] οἱ δ᾽ ἀναβοήσαντες ἐκέλευον ἐκείνους ἄρχειν, καὶ μάλιστα οἱ τριήραρχοι καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ κυβερνῆται. οἱ δ᾽ οὐκ ἔφασαν δεῖν στασιάζειν πρὸς τὴν ἑαυτῶν πόλιν· εἰ δέ τις ἐπικαλοίη τι αὐτοῖς, λόγον ἔφασαν χρῆναι διδόναι, μεμνημένους ὅσας τε ναυμαχίας αὐτοὶ καθ᾽ αὑτοὺς νενικήκατε καὶ ναῦς εἰλήφατε, ὅσα τε μετὰ τῶν ἄλλων ἀήττητοι γεγόνατε ἡμῶν ἡγουμένων, τάξιν ἔχοντες τὴν κρατίστην διά τε τὴν ἡμετέραν ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν ὑμετέραν προθυμίαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπάρχουσαν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[Α' 1.27] ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους προηγοροῦντος ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συμφοράν, ὡς ἀδίκως φεύγοιεν ἅπαντες παρὰ τὸν νόμον· παρῄνεσάν τε προθύμους εἶναι καὶ τὰ λοιπά, ὥσπερ τὰ πρότερα, καὶ ἄνδρας ἀγαθοὺς πρὸς τὰ ἀεὶ παραγγελλόμενα, ἑλέσθαι δὲ ἐκέλευον ἄρχοντας, μέχρι ἂν ἀφίκωνται οἱ ᾑρημένοι ἀντ᾽ ἐκείνων. [28] οἱ δ᾽ ἀναβοήσαντες ἐκέλευον ἐκείνους ἄρχειν, καὶ μάλιστα οἱ τριήραρχοι καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ κυβερνῆται. οἱ δ᾽ οὐκ ἔφασαν δεῖν στασιάζειν πρὸς τὴν ἑαυτῶν πόλιν· εἰ δέ τις ἐπικαλοίη τι αὐτοῖς, λόγον ἔφασαν χρῆναι διδόναι, μεμνημένους ὅσας τε ναυμαχίας αὐτοὶ καθ᾽ αὑτοὺς νενικήκατε καὶ ναῦς εἰλήφατε, ὅσα τε μετὰ τῶν ἄλλων ἀήττητοι γεγόνατε ἡμῶν ἡγουμένων, τάξιν ἔχοντες τὴν κρατίστην διά τε τὴν ἡμετέραν ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν ὑμετέραν προθυμίαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπάρχουσαν.

 

 

Λεξιλογικά

 

οἴκοθεν: από το σπίτι, από την πατρίδα ψηφίδες

φεύγω: φεύγω ὑπό τινος: εξορίζομαι από κάποιον ψηφίδες

ἀπ-ολοφύρομαι: θρηνολογώ μεγαλοφώνως ψηφίδες

ἑλέσθαι: του ρ. αἱρέω: επιλέγω, εκλέγω ψηφίδες

παραγγέλλω: προτρέπω, διατάζω ψηφίδες

ἐπιβάται: οι στρατιώτες που έχουν επιβιβαστεί σε πλοίο, πολεμιστές στρατιώτες ψηφίδες

στασιάζω: εξεγείρομαι, επαναστατώ, ξεσηκώνομαι, αποστατώ ψηφίδες

ἐπικαλέω-ῶ: κατηγορώ ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα τον αριθμό.

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: φεύγοιεν, ἀφίκωνται

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
φεύγοιεν φευξοῖντο / φεύξοιντοφύγοιενπεφευγότες εἴησαν / εἶεν
ἀφικνῶνται--ἀφίκωνται ἀφιγμένοι ὦσιν

 

 

2. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: ἠγγέλθη, φεύγοιεν, ἀφίκωνται, εἰλήφατε

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἠγγέλθηἀγγελθῇἀγγελθείηἀγγελθήτω
φεύγουσινφεύγωσινφεύγοιεν φευγέτωσαν / φευγόντων
ἀφίκοντοἀφίκωνταιἀφίκοιντοἀφικέσθων / ἀφικέσθωσαν
εἰλήφατεεἰληφότες ἦτε / εἰλήφητεεἰληφότες εἴητε / εἶτεεἰληφότες ἔστε

 

 

  

1. ἑλέσθαι δὲ ἐκέλευον ἄρχοντας, μέχρι ἂν ἀφίκωνται οἱ ᾑρημένοι ἀντ᾽ ἐκείνων.: να αποδοθεί σε κανονική μορφή ο λανθάνων υποθετικός λόγος.

ἄν ποτε ἀφίκοντο - ἕλεσθε

 

2. εἰ δέ τις ἐπικαλοίη τι αὐτοῖς, λόγον ἔφασαν χρῆναι διδόναι: να αποδοθεί ο πλάγιος υποθετικός λόγος σε ευθύ.

εἰ δέ τις ἐπικαλοίη / ἐὰν δέ τις ἐπικαλῇ - χρὴ διδόναι