Πλάτωνας, Μενέξενος, 244a-244c


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Πλάτωνα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Ο λόγος: Μενέξενος , perseus
Περισσότερα κείμενα στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Μενέξενος του Πλάτωνα είναι ένας επιτάφιος λόγος που πήρε το όνομά του από τον μαθητή του Σωκράτη Μενέξενο. Πρόκειται για ρητορικό λόγο. Ο Σωκράτης συναντά τον φίλο και μαθητή του Μενέξενο, που έρχεται από το Βουλευτήριο, όπου έχει μεταβεί, για να πληροφορηθεί το όνομα του ρήτορα ο οποίος θα εκφωνούσε τον επιτάφιο λόγο για όσους έπεσαν στον πόλεμο. Διαφωνώντας με τη συνήθεια των ρητόρων να έχουν εκ των προτέρων έτοιμους τους λόγους, ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι και ο ίδιος θα μπορούσε να εκφωνήσει επιτάφιο. Άλλωστε, αναφέρεται ότι είχε διδαχθεί τη ρητορική από την Ασπασία, σύζυγο του Περικλή καταγόμενη από τη Μίλητο, περίφημη για τη μόρφωσή της. Έπειτα από παράκληση του Μενέξενου, ο Σωκράτης πείθεται να απαγγείλει τον επιτάφιο της Ασπασίας, ο οποίος αναφέρεται στην ανδρεία των πεσόντων, στην πολιτεία των Αθηναίων και στα λαμπρά έργα της πόλης.

 

Το κείμενο

 

[244a] χρὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ τελευτησάντων ὑπ' ἀλλήλων μνείαν ἔχειν καὶ διαλλάττειν αὐτοὺς ᾧ δυνάμεθα, εὐχαῖς καὶ θυσίαις, ἐν τοῖς τοιοῖσδε, τοῖς κρατοῦσιν αὐτῶν εὐχομένους, ἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς διηλλάγμεθα. οὐ γὰρ κακίᾳ ἀλλήλων ἥψαντο οὐδ' ἔχθρᾳ [244b] ἀλλὰ δυστυχίᾳ. μάρτυρες δὲ ἡμεῖς αὐτοί ἐσμεν τούτων οἱ ζῶντες: οἱ αὐτοὶ γὰρ ὄντες ἐκείνοις γένει συγγνώμην ἀλλήλοις ἔχομεν ὧν τ' ἐποιήσαμεν ὧν τ' ἐπάθομεν. μετὰ δὲ τοῦτο παντελῶς εἰρήνης ἡμῖν γενομένης, ἡσυχίαν ἦγεν ἡ πόλις, τοῖς μὲν βαρβάροις συγγιγνώσκουσα, ὅτι παθόντες ὑπ' αὐτῆς κακῶς [ἱκανῶς] οὐκ ἐνδεῶς ἠμύναντο, τοῖς δὲ Ἕλλησιν ἀγανακτοῦσα, μεμνημένη ὡς εὖ παθόντες ὑπ' αὐτῆς οἵαν [244c] χάριν ἀπέδοσαν, κοινωσάμενοι τοῖς βαρβάροις, τάς τε ναῦς περιελόμενοι αἵ ποτ' ἐκείνους ἔσωσαν, καὶ τείχη καθελόντες ἀνθ' ὧν ἡμεῖς τἀκείνων ἐκωλύσαμεν πεσεῖν: διανοουμένη δὲ ἡ πόλις μὴ ἂν ἔτι ἀμῦναι μήτε Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλων δουλουμένοις μήτε ὑπὸ βαρβάρων, οὕτως ᾤκει.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[244a] χρὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ τελευτησάντων ὑπ᾽ ἀλλήλων μνείαν ἔχειν καὶ διαλλάττειν αὐτοὺς  δυνάμεθαεὐχαῖς καὶ θυσίαιςἐν τοῖς τοιοῖσδετοῖς κρατοῦσιν αὐτῶν εὐχομένουςἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς διηλλάγμεθαοὐ γὰρ κακίᾳ ἀλλήλων ἥψαντο οὐδ᾽ ἔχθρᾳ [244b] ἀλλὰ δυστυχίᾳμάρτυρες δὲ ἡμεῖς αὐτοί ἐσμεν τούτων οἱ ζῶντεςοἱ αὐτοὶ γὰρ ὄντες ἐκείνοις γένει συγγνώμην ἀλλήλοις ἔχομεν ὧν τ᾽ ἐποιήσαμεν ὧν τ᾽ ἐπάθομενμετὰ δὲ τοῦτο παντελῶς εἰρήνης ἡμῖν γενομένηςἡσυχίαν ἦγεν  πόλιςτοῖς μὲν βαρβάροις συγγιγνώσκουσαὅτι παθόντες ὑπ᾽ αὐτῆς κακῶς ἱκανῶς οὐκ ἐνδεῶς ἠμύναντοτοῖς δὲ Ἕλλησιν ἀγανακτοῦσαμεμνημένη ὡς εὖ παθόντες ὑπ᾽ αὐτῆς οἵαν [244c] χάριν ἀπέδοσανκοινωσάμενοι τοῖς βαρβάροιςτάς τε ναῦς περιελόμενοι αἵ ποτ᾽ ἐκείνους ἔσωσανκαὶ τείχη καθελόντες ἀνθ᾽ ὧν ἡμεῖς τἀκείνων ἐκωλύσαμεν πεσεῖνδιανοουμένη δὲ  πόλις μὴ ἂν ἔτι ἀμῦναι μήτε Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλων δουλουμένοις μήτε ὑπὸ βαρβάρωνοὕτως ᾤκει.

 

 

Λεξιλογικά

 

διαλλάττομαι: συμφιλιώνομαι

ἐν τοῖς τοῖσδε: σε τέτοιες περιπτώσεις

ἅπτομαί τινος: προσκολλιέμαι σε κάτι, επιχειρώ κάτι (ἥψαντο ἀλλήλων: χτυπήθηκαν μεταξύ τους)

κακῶς πάσχω: κακοποιούμαι

οὐκ ἐνδεῶς: αρκετά, σκληρά

ἀμύνομαι: εκδικούμαι

εὖ πάσχω ὑπό τινος: ευεργετούμαι από κάποιον

ἀμύνω τινί: βοηθώ κάποιον

ἀποδίδωμι: δίνω πίσω, επιστρέφω

οἰκέω-ῶ: πολιτεύομαι

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς διηλλάγμεθα. 

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

  1. διαλλάττειν: προστακτική αορίστου, β' πρόσωπο ενικού (ίδια φωνή)

  2. διηλλάγμεθα: προστακτική παθητικού αορίστου, γ' πρόσωπο ενικού (ίδια φωνή)

  3. ἥψαντο: οριστική παρατατικού, γ' πληθ. (ίδια φωνή)

  4. ναῦς: δοτική ενικού

  5. ἡ πόλις: δοτική πληθυντικού

  1. διάλλαξον

  2. διαλλαγήτω

  3. ἥπτοντο

  4. τῇ νηί

  5. ταῖς πόλεσι(ν) 

. αἵ ποτ' ἐκείνους ἔσωσαν: Να μετατραπεί η πρόταση σε μετοχικό σύνολο

 

τὰς σωσάσας ποτ' ἐκείνους

 

. εὖ παθόντες (οὗτοι) ὑπ' αὐτῆς: να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική

 

εὖ ποιήσασα αὕτη τούτους