Πλάτωνας, Μενέξενος, 247e-248b


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Πλάτωνα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Ο λόγος: Μενέξενος , perseus
Περισσότερα κείμενα στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Μενέξενος του Πλάτωνα είναι ένας επιτάφιος λόγος που πήρε το όνομά του από τον μαθητή του Σωκράτη Μενέξενο. Πρόκειται για ρητορικό λόγο. Ο Σωκράτης συναντά τον φίλο και μαθητή του Μενέξενο, που έρχεται από το Βουλευτήριο, όπου έχει μεταβεί, για να πληροφορηθεί το όνομα του ρήτορα ο οποίος θα εκφωνούσε τον επιτάφιο λόγο για όσους έπεσαν στον πόλεμο. Διαφωνώντας με τη συνήθεια των ρητόρων να έχουν εκ των προτέρων έτοιμους τους λόγους, ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι και ο ίδιος θα μπορούσε να εκφωνήσει επιτάφιο. Άλλωστε, αναφέρεται ότι είχε διδαχθεί τη ρητορική από την Ασπασία, σύζυγο του Περικλή καταγόμενη από τη Μίλητο, περίφημη για τη μόρφωσή της. Έπειτα από παράκληση του Μενέξενου, ο Σωκράτης πείθεται να απαγγείλει τον επιτάφιο της Ασπασίας, ο οποίος αναφέρεται στην ανδρεία των πεσόντων, στην πολιτεία των Αθηναίων και στα λαμπρά έργα της πόλης.

 

Το κείμενο

 

Πάλαι γὰρ δὴ τὸ μηδὲν ἄγαν λεγόμενον καλῶς δοκεῖ λέγεσθαι· τῷ γὰρ ὄντι εὖ λέγεται. Ὅτῳ γὰρ ἀνδρὶ εἰς ἑαυτὸν ἀνήρτηται πάντα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν [248a] φέροντα ἢ ἐγγὺς τούτου, καὶ μὴ ἐν ἄλλοις ἀνθρώποις αἰωρεῖται ἐξ ὧν ἢ εὖ ἢ κακῶς πραξάντων πλανᾶσθαι ἠνάγκασται καὶ τὰ ἐκείνου, τούτῳ ἄριστα παρεσκεύασται ζῆν, οὗτός ἐστιν ὁ σώφρων καὶ οὗτος ὁ ἀνδρεῖος καὶ φρόνιμος· οὗτος γιγνομένων χρημάτων καὶ παίδων καὶ διαφθειρομένων μάλιστα πείσεται τῇ παροιμίᾳ· οὔτε γὰρ χαίρων οὔτε λυπούμενος ἄγαν φανήσεται διὰ τὸ αὑτῷ πεποιθέναι. Τοιούτους [248b] δὲ ἡμεῖς γε ἀξιοῦμεν καὶ τοὺς ἡμετέρους εἶναι καὶ βουλόμεθα καὶ φαμέν, καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς νῦν παρέχομεν τοιούτους, οὐκ ἀγανακτοῦντας οὐδὲ φοβουμένους ἄγαν εἰ δεῖ τελευτᾶν ἐν τῷ παρόντι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[247e] πάλαι γὰρ δὴ τὸ μηδὲν ἄγαν λεγόμενον καλῶς δοκεῖ λέγεσθαι τῷ γὰρ ὄντι εὖ λέγεται ὅτῳ γὰρ ἀνδρὶ εἰς ἑαυτὸν ἀνήρτηται πάντα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν [248a] φέροντα ἐγγὺς τούτου καὶ μὴ ἐν ἄλλοις ἀνθρώποις αἰωρεῖται ἐξ ὧν εὖ κακῶς πραξάντων πλανᾶσθαι ἠνάγκασται καὶ τὰ ἐκείνου τούτῳ ἄριστα παρεσκεύασται ζῆν οὗτός ἐστιν σώφρων καὶ οὗτος ἀνδρεῖος καὶ φρόνιμος οὗτος γιγνομένων χρημάτων καὶ παίδων καὶ διαφθειρομένων μάλιστα πείσεται τῇ παροιμίᾳ οὔτε γὰρ χαίρων οὔτε λυπούμενος ἄγαν φανήσεται διὰ τὸ αὑτῷ πεποιθέναι τοιούτους [248b] δὲ ἡμεῖς γε ἀξιοῦμεν καὶ τοὺς ἡμετέρους εἶναι καὶ βουλόμεθα καὶ φαμέν καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς νῦν παρέχομεν τοιούτους οὐκ ἀγανακτοῦντας οὐδὲ φοβουμένους ἄγαν εἰ δεῖ τελευτᾶν ἐν τῷ παρόντι

 

 

Λεξιλογικά

 

μηδὲν ἄγαν: τίποτα πάρα πολύ

ἀναρτάομαι-ῶμαι: κρεμιέμαι, εξαρτιέμαι

αἰωρέω-ῶ: σηκώνω ψηλά, κρεμάω

διαφθείρομαι: καταστρέφομαι, χάνομαι

πεποιθέναι: απρμφ. παρακειμένου μ.φ. του πείθομαι: υπακούω, πείθομαι

παρέχω ἐμαυτὸν τοιοῦτον: εμφανίζομαι τέτοιος, συμπεριφέρομαι μ' αυτόν τον τρόπο

ἄγαν: πολύ

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

καὶ φαμέν, 

Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
Ὅτῳ
: να γραφτούν οι δοτικές ενικού και πληθυντικού του θηλυκού τύπου της αντωνυμίας
ἀνήρτηται
: να γραφτεί το β'  πληθυντικό στην ίδια έγκλιση, στον ίδιο χρόνο στην ίδια φωνή
αἰωρεῖται
: να γίνει χρονική αντικατάσταση
ἄριστα:
  να γραφτούν τα παραθετικά
σώφρων:
να γραφτεί η δοτική πληθ. του συγκριτικού και παραθετικού βαθμού

ᾗτινι // αἷστισι - αἷστισιν
ἀνήρτησθε
αἰωρεῖται, ᾐωρεῖτο, αἰωρήσεται, αἰωρηθήσεται, ᾐωρήθη, ᾐώρηται
εὖ / βέλτιον - κρεῖττον - ἄμεινον / βέλτιστα - κράτιστα - ἄριστα
σωφρονεστέροις, σωφρονεστάτοις

  

. α) Να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι, β) να γραφτούν στην κανονική τους μορφή.

 

α) Οι λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι βρίσκονται στην 3η και 4η πρόταση και δηλώνουν το πραγματικό

 

1. Ὅτῳ γὰρ ἀνδρὶ εἰς ἑαυτὸν ἀνήρτηται πάντα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν φέροντα ἢ ἐγγὺς τούτου υπόθεση
τούτῳ ἄριστα παρεσκεύασται ζῆν, // οὗτός ἐστιν ὁ σώφρων καὶ οὗτος ὁ ἀνδρεῖος καὶ φρόνιμος αποδόσεις

 

β) Στην κανονική τους μορφή θα ήταν:

2. καὶ μὴ ἐν ἄλλοις ἀνθρώποις αἰωρεῖται υπόθεση
τούτῳ ἄριστα παρεσκεύασται ζῆν, // οὗτός ἐστιν ὁ σώφρων καὶ οὗτος ὁ ἀνδρεῖος καὶ φρόνιμος αποδόσεις