Πλάτωνας, Απολογία 31a-c


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Πλάτωνα

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Ο λόγος: Απολογία , perseus
Περισσότερα κείμενα στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Πλάτωνας στον λόγο του Απολογία Σωκράτους παρουσιάζει τον Σωκράτη να εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να απολογηθεί, να αποκρούει τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του για αθεΐα και διαφθορά και να αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του. Στη συνέχεια, ο Σωκράτης κάνει τις αντιπροτάσεις του για την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί και τέλος απευθύνεται προς τους δικαστές που τον καταδίκασαν σε θάνατο, αλλά και σε αυτούς που τον αθώωσαν.

 

Το κείμενο

 

[31a] ὅτι δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὢν τοιοῦτος οἷος ὑπὸ τοῦ θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε [31b] ἂν κατανοήσαιτε: οὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ πάντων ἠμεληκέναι καὶ ἀνέχεσθαι τῶν οἰκείων ἀμελουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ ὑμέτερον πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προσιόντα ὥσπερ πατέρα ἢ ἀδελφὸν πρεσβύτερον πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ εἰ μέν τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον καὶ μισθὸν λαμβάνων ταῦτα παρεκελευόμην, εἶχον ἄν τινα λόγον· νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ ὅτι οἱ κατήγοροι τἆλλα πάντα ἀναισχύντως οὕτω κατηγοροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι [31c] παρασχόμενοι μάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάμην μισθὸν ἢ ᾔτησα. ἱκανὸν γάρ, οἶμαι, ἐγὼ παρέχομαι τὸν μάρτυρα ὡς ἀληθῆ λέγω, τὴν πενίαν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[31a] ὅτι δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὢν τοιοῦτος οἷος ὑπὸ τοῦ θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε [31b] ἂν κατανοήσαιτεοὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ πάντων ἠμεληκέναι καὶ ἀνέχεσθαι τῶν οἰκείων ἀμελουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ ὑμέτερον πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προσιόντα ὥσπερ πατέρα ἀδελφὸν πρεσβύτερον πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ εἰ μέν τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον καὶ μισθὸν λαμβάνων ταῦτα παρεκελευόμην, εἶχον ἄν τινα λόγον· νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ ὅτι οἱ κατήγοροι τἆλλα πάντα ἀναισχύντως οὕτω κατηγοροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι [31c] παρασχόμενοι μάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἐπραξάμην μισθὸν ᾔτησα. ἱκανὸν γάρ, οἶμαι, ἐγὼ παρέχομαι τὸν μάρτυρα ὡς ἀληθῆ λέγω, τὴν πενίαν.

 

 

Λεξιλογικά

 

δεδόσθαι: του ρ. δίδωμι: λέγεται για τους θεούς, παρέχω, απονέμω, χορηγώ ψηφίδες

ἐνθένδε: από εδώ, από αυτό το μέρος ψηφίδες

ἔοικα: παρακ. με ενεστ. σημασία: μοιάζω ψηφίδες

προσιόντα: του ρ. προσίημι: αφήνω κάποιον να πλησιάσει ψηφίδες

παρακελεύομαι: παρακινώ ψηφίδες

ἀναισχύντως: με αναίδεια, αδιάντροπα ψηφίδες

ἀπ-αναισχυντέω-ῶ: έχω την αναισχυντία, την αναίδεια να πράξω ή να εκστομίσω κάτι ψηφίδες

παρέχομαι μάρτυρα: παρουσιάζω ένα μάρτυρα ψηφίδες

πενία: φτώχεια ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ 

1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

ἐμαυτοῦ: δοτ. πληθ.: ἡμῖν αὐτοῖς

προσιόντα: δοτ. ενικ. και δοτ. πληθ.: προσιόντι, προσιοῦσιν

ταῦτα: ονομαστική και αιτιατική ενικού, θηλυκό: αὕτη, ταύτην

ἀπαναισχυντῆσαι: β’ εν. και β’ πληθ. παρατατικού: ἀπηναισχύντεις, ἀπηναισχυντεῖτε

 

2. δεδόσθαι: να γραφτούν όλα τα απαρέμφατα ενεργητικής, μέσης και παθητικής φωνής

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΠαθ. μέλλονταςΑόριστος β'Παθ. αόριστοςΠαρακείμενος
διδόναιδώσειν δοῦναι δεδωκέναι
δίδοσθαιδώσεσθαιδοθήσεσθαιδόσθαιδοθῆναιδεδόσθαι

 

  

εἰ ἀπέλαυον - εἶχον ἂν: Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος σε πραγματικό (1ο είδος) και προσδοκώμενο (3ο είδος)

Απάντηση:

πραγματικό: εἰ ἀπολαύω - ἔχω

προσδοκώμενο: ἐὰν ἀπολαύω - ἕξω