Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αυτοτελείς ενότητες από το μάθημα της Πληροφορικής για όλες  τις τάξεις.

Στο συγκεκριμένο μάθημα επιδιώκεται οι μαθητές του Γυμνασίου να εισαχθούν στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch και ν' αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη χρήση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή Writer περιλαμβάνει όλες τις συνήθεις λειτουργίες ενός επεξεργαστή κειμένου (έλεγχος ορθογραφίας, θησαυρός, συλλαβισμός, αυτόματη διόρθωση, εύρεση και αντικατάσταση, αυτόματη δημιουργία πινάκων περιεχομένων και ευρετηρίων, συγχώνευση αλληλογραφίας και άλλα).

Οι μαθητές  εξασκούνται και δημιουργούν με τη χρήση του, μέσα από αυθεντικές προτεινόμενες δραστηριότητες.

Το Calc είναι το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων του LibreOffice. Τα υπολογιστικά φύλλα μας επιτρέπουν να οργανώνουμε, να αναλύουμε και να αποθηκεύουμε δεδομένα σε μορφή πίνακα. Επιπλέον, σε ένα υπολογιστικό φύλλο μπορούμε να χειριστούμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό να εξάγουμε ορισμένα αποτελέσματα και πληροφορίες. Άλλα χαρακτηριστικά που παρέχονται από το Calc περιλαμβάνουν:

 • Συναρτήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σύνθετων υπολογισμών στα δεδομένα.

 • Λειτουργίες βάσης δεδομένων για την οργάνωση, αποθήκευση και το φιλτράρισμα δεδομένων.

 • Δυναμικά διαγράμματα με δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύ φάσμα 2D και 3D τύπων διαγραμμάτων.

 • Δυνατότητα προβολής, επεξεργασίας και αποθήκευσης υπολογιστικών φύλλων του Microsoft Excel.

Σκοπός της ενότητας οι μαθητές να εξασκηθούν και να ενισχύσουν τεχνικές δεξιότητες χειρισμού

του λογισμικού παρουσιάσεων.

Επιμέρους στόχοι:

 • Υπόδειγμα διαφανειών σε παρουσίαση
 • Σχεδίαση διαφανειών παρουσίασης
 • Δημιουργία παρουσίασης
 • Εισαγωγή και διαγραφή διαφανειών σε παρουσίαση
 • Εισαγωγή εικόνας σε παρουσίαση
 • Διάταξη διαφανειών σε παρουσίαση
 • Εφέ σε παρουσίαση