Στο συγκεκριμένο μάθημα επιδιώκεται οι μαθητές του Γυμνασίου να εισαχθούν στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch και ν' αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη χρήση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος.