Σκοπός της ενότητας οι μαθητές να εξασκηθούν και να ενισχύσουν τεχνικές δεξιότητες χειρισμού

του λογισμικού παρουσιάσεων.

Επιμέρους στόχοι:

  • Υπόδειγμα διαφανειών σε παρουσίαση
  • Σχεδίαση διαφανειών παρουσίασης
  • Δημιουργία παρουσίασης
  • Εισαγωγή και διαγραφή διαφανειών σε παρουσίαση
  • Εισαγωγή εικόνας σε παρουσίαση
  • Διάταξη διαφανειών σε παρουσίαση
  • Εφέ σε παρουσίαση