Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1909

ΕΤΟΣ 1909

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρανίτσης κύριος Κλήμης. 08-03-1909.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 3 Μαΐου 1930. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Νεόφυτος. 21-06-1909.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 26 Φεβρουαρίου 1971. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δραγοβιτίας κύριος Ιωσήφ. 29-06-1909.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 30 Απριλίου 1918. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κύριος Βαρλαάμ. 05-07-1909.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 30 Μαΐου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.