Αρχική σελίδα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΑΘΟΝΙΚΕΙΑΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Βλέπε επίσης Επισκοπή Αγαθονικείας υπό τη Βουλγαρική Εξαρχία και το Πατριαρχείο Βουλγαρίας.

    Αγαθονίκεια: Μνημονεύεται και ως Αγαθονίκη. Παλαιά Βυζαντινή κώμη στη Θράκη, της οποίας δεν είναι γνωστή η ακριβής τοποθεσία. Είναι αρκετά πιθανό ότι βρίσκονταν στους πρόποδες της Ροδόπης και οπωσδήποτε στην περιοχή της Φιλιππουπόλεως. Από κάποιους τοποθετείται κοντά στο σημερινό χωριό Οριάχωβο (Oryahovo) της Επαρχίας Λιουμπιμέτς (Lyubimets) του Νομού Χασκόβου (Haskovo).
    Από τον 9ο αιώνα αναφέρεται ως η πρώτη μεταξύ των δέκα Επισκοπών της Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. Δεν μας είναι γνωστά ονόματα επαρχιούχων Επισκόπων Αγαθονικείας (πλην ενός Βασιλείου κατά το β΄ ήμισυ του 11ου αιώνα) παρά μόνο τιτουλαρίων.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Ορέστης Τσώρνοκ 18 Σεπτεμβρίου 1938-17 Φεβρουαρίου 1977 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1883-1977
Απόστολος Δανιηλίδης 26 Νοεμβρίου 1995-4 Σεπτεμβρίου 2000 Από Πρεσβύτερος Εις Μοσχονησίων γεν. 1952
         

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

ΛΣΤ΄ τη Φιλιππουπόλει της Θράκης
α΄ ο Αγαθονικείας
β΄ ο Λιουτίτζης
γ΄ ο Σκουταρίου
δ΄ ο Λεύκης
ε΄ ο Βλέππου
στ΄ ο Δραμίτζης
ζ΄ ο Ιωαννίτζων
η΄ ο Κωνσταντείας
θ΄ ο Βελικείας
ι΄ ο Βουκούβων

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

ΛΣΤ΄ τη Φιλιππουπόλει της Θράκης
α΄ ο Αγαθονικείας
β΄ ο Λιουτίτζης
γ΄ ο Σκουταρίου
δ΄ ο Λεύκης
ε΄ ο Βλέπτου
στ΄ ο Δραμίτζης
ζ΄ ο Ιωαννίτζων
η΄ ο Κωνσταντείας
θ΄ ο Βελικείας
ι΄ ο Βουκούβων

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΛΣΤ΄ τη Φιλιππουπόλει της Θράκης
α΄ ο Αγαθονικείας
β΄ ο Λιοτίτζης
γ΄ ο Σκουταρίου
δ΄ ο Λεύκης
ε΄ ο Βλέπτου
στ΄ ο Δραμίτζης
ζ΄ ο Ιωαννίτζων
η΄ ο Κωνσταντείας
θ΄ ο Βελικείας
ι΄ ο Βουκούβων

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΛΖ΄ τη Φιλιππουπόλει της Θράκης
ΛΗ΄ η Φιλιππούπολις της Θράκης
α΄ ο Αγαθονικείας
β΄ ο Λιοτίτζης
γ΄ ο Σκουταρίου
δ΄ ο Λεύκης
ε΄ ο Βλέπτου
στ΄ ο Δραμίτζης
ζ΄ ο Ιωαννίτζων
η΄ ο Κωνσταντείας
θ΄ ο Βελικείας
ι΄ ο Βουκούβων

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.