• Σκοπός του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους βασικούς τύπους αισθητηρίων μετατόπισης. Επίσης να γνωρίσουν κυκλώματα μέτρησης και ελέγχου μετατόπισης ή γωνίας στροφής ενός αντικειμένου.
 • Στόχος του κεφαλαίου είναι να μπορεί ο μαθητής να επιλέγει το κατάλληλο αισθητήριο για την κάθε εφαρμογή και να υπολογίζει το σφάλμα μέτρησης. Επίσης να μπορεί να σχεδιάζει απλά κυκλώματα ελέγχου μετατόπισης ή περιστροφής ενός αντικειμένου, στηριζόμενος στα κυκλώματα που προτείνονται.
 • Παρουσίασει του κεφαλαίου (pdf).

signalΕκπαιδευτικοί Στόχοι
Σκοπός:
Να εμπεδωθούν οι αρχές και οι τεχνικές για τη δημιουργία σημάτων. Τα σήματα
θα παράγονται βάσει τυποποιημένων συναρτήσεων και θα απεικονίζονται σε
γραφήματα στατικά ή πραγματικού χρόνου του LabVIEW.
Δεξιότητες:
Μετά την πραγματοποίηση της δραστηριότητας ο μαθητής θα είναι ικανός:
Να γνωρίζει τις λειτουργίες δημιουργίας σημάτων του LabVIEW.
Να γνωρίζει το Express VI προσομοίωσης σημάτων.
Να ερευνά τις παλέτες των εικονοργάνων δημιουργίας σημάτων του LabVIEW.
Στάσεις:
Να εξοικειωθεί με τις λειτουργίες δημιουργίας σημάτων στο LabVIEW.
Να εξοικειωθεί με τις τεχνικές ανάπτυξης των Express VI σημάτων.
Να αντιλαμβάνεται τα διαθέσιμα εικονόργανα προγραμματισμού σημάτων.
Λέξεις κλειδιά

 • Σήμα (Signal)
 • Express VI
 • Συχνότητα (Frequency)
 • Πλάτος (Amplitude)
 • Περίοδος (Period)

Άσκηση 6 (PDF)

vi

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Σκοπός:
Να εμπεδωθεί η δημιουργία και η χρήση ενός εικονικού οργάνου του LabVIEW, δηλαδή ενός οργάνου στον υπολογιστή ομοίου με αυτά τα όργανα που συναντώνται στον πάγκο του εργαστηρίου.
Δεξιότητες:
Μετά την πραγματοποίηση της δραστηριότητας ο μαθητής θα είναι ικανός:
Να γνωρίζει τις λειτουργίες των εικονοργάνων του LabVIEW.
Να διαχωρίζει στοιχεία των εικονοργάνων.
Να ερευνά τις παλέτες των εικονοργάνων του LabVIEW.
Στάσεις:
Να εξοικειωθεί με τα εικονόργανα στο LabVIEW.
Να εξοικειωθεί με τις τεχνικές ανάπτυξης των εικονοργάνων.
Να αντιλαμβάνεται τα διαθέσιμα εικονόργανα προγραμματισμού.
Λέξεις κλειδιά
Εικονικό όργανο (Virtual Instruments)

Άσκηση 5 (PDF)

data visualization

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Σκοπός:

 • Να εμπεδωθεί το θέμα της απεικόνισης δεδομένων με χρήση λειτουργιών γραφημάτων του LabVIEW και οι τεχνικές δημιουργίας τους.
Δεξιότητες:
 • Μετά την πραγματοποίηση της δραστηριότητας ο μαθητής θα είναι ικανός:
 • Να γνωρίζει τις λειτουργίες των γραφημάτων του LabVIEW.
 • Να διαχωρίζει στοιχεία των γραφημάτων.
 • Να γνωρίζει τις τεχνικές γραφημάτων του LabVIEW.
 • Να ερευνά τις παλέτες των εργαλείων του LabVIEW.
Στάσεις:
 • Να εξοικειωθεί με τα γραφήματα στο LabVIEW.
 • Να εξοικειωθεί με το γραφικό αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
 • Να αντιλαμβάνεται τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματισμού γραφημάτων.
Λέξεις κλειδιά
 • Γράφημα Waveform Chart
 • Γράφημα Waveform Graph
 • Γράφημα Waveform XY Graph

Άσκηση 4 (PDF) data visualization

μιμικό

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Σκοπός:

Να εμπεδωθεί ο έλεγχος ροής της εκτέλεσης του προγράμματος με χρήση των
δομών του LabVIEW και οι τεχνικές δημιουργίας και χρήσης των πινάκων.
Δεξιότητες:

 • Μετά την πραγματοποίηση της δραστηριότητας ο μαθητής θα είναι ικανός:
 • Να γνωρίζει τις δομές του LabVIEW.
 • Να διαχωρίζει στοιχεία των δομών.
 • Να γνωρίζει τις μεθόδους ελέγχου ροής προγραμματισμού.
 • Να ερευνά της παλέτες των εργαλείων του LabVIEW.
 • Να γνωρίζει τις τυποποιημένες συναρτήσεις λειτουργίας των πινάκων.

Στάσεις:

 • Να εξοικειωθεί με τις δομές του LabVIEW.
 • Να εξοικειωθεί με το γραφικό αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
 • Να αντιλαμβάνεται τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματισμού πινάκων.

Λέξεις κλειδιά

 • Δομή (Structure)
 • Δομή Eως ότου? (While Loop)
 • Δομή Επαναλήψεων (For Loop)
 • Δομή συνθήκης (Case)
 • Πίνακας (Array)

Περισσότερα:Φύλλο έργου σε pdf

Σελίδα 1 από 3

© 2018 Iliadakis Stamatis. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates