i
επιστροφή
Λειτουργία Σχολείου  
Θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου (ωράριο, πρόγραμμα μαθημάτων, ενημέρωση γονέων).
Ποιος είναι ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Ο Νόμος 1566/30-9-1985 που αναφέρεται στη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπει ότι: "οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν" (άρθρο 53, παρ. 2). Μάλιστα συνεχίζει και προβλέπει ότι "ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός..." (άρθρο 53. παρ. 14). Όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες που έχουν παιδιά στο σχολείο αποτελούν τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία εκλέγει κάθε δύο χρόνια το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του. Το Δ.Σ. υλοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εκπροσωπεί τους γονείς και φροντίζει για τη δραστηριοποίηση τους και την ενημέρωση τους. Προσπαθεί να δημιουργεί συνθήκες συμμετοχής και έκφρασης όλων των γονέων. Η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση του κάθε γονέα, αφού οι συνθήκες υπάρχουν, είναι πλέον ατομική του ευθύνη. Ο Σύλλογος στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει και έναν άλλο σημαντικό ρόλο. Πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των μαθητών του σχολείου αφού αυτοί δεν μπορούν ή δεν προβλέπεται να μπορούν να εκφραστούν. Το Δ.Σ. πρέπει να δίνει την ευκαιρία, με συγκεκριμένους και αντίστοιχους με τη ηλικία των μαθητών τρόπους, να εκφράζονται και vα συμμετέχουν σε δραστηριότητες πέραν του στενού σχολικού προγράμματος.

Ο ίδιος νόμος επίσης, προβλέπει τα όργανα στα οποία ο Σύλλογος συμμετέχει με εκπροσώπους του. 'ρα καταλαβαίνουμε ότι ο Σύλλογος των γονέων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας, Τα άλλα μέρη είναι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, που έχουν και την ευθύνη διοίκησης του σχολείου και ο Εκπρόσωπος ταυ Δήμου.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου συμμετέχοντας στα όργανα αυτά (δείτε στην σελίδα "Σχολική Επιτροπή") έχουν τη δυνατότητα για σημαντικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, στην ασφάλεια και στην υγιεινή των χώρων του σχολείου αλλά και σε ζητήματα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και δραστηριοτήτων.

Το σημαντικό είναι το κάθε ζήτημα ή πρόβλημα με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου να αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της σχολικής κοινότητας. Επίσης σημαντικό είναι το Δ.Σ. να μπορεί να διακρίνει τα άρια του και την αυτονομία τόσο τη δική του, όσο και των υπολοίπων φορέων της σχολικής κοινότητας,

Με καλή Θέληση, Σχεδιασμό, Συνεργασία όλων των φορέων της Σχολικής Κοινότητας και Προτεραιότητα στην ικανοποίηση όλων των δικαιωμάτων των μαθητών το σχολείο μπορεί να αλλάξει και να γίνει ΣΧΟΛΕΙΟ.


Για τους Γονείς
1.    Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη εξουσιοδότηση-δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.
2.    Οι Γονείς Κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
3.    Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
4.    Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
5.    Οι Γονείς δεν πρέπει να επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο στο Σχολείο. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους, με την άδεια της Διεύθυνσης, από το τηλέφωνο τού Σχολείου.
6.    Ο Γονέας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
7.    Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους Γονείς των μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι η προσπάθεια τού Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των Γονέων και της οικογένειας εν γένει. Οι Γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις τού Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη τού μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των Γονέων προς το Σχολείο και τον δάσκαλο. Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους. Οι ενημερωμένοι Γονείς συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση τού σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών.
8.    Οι γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων και οδηγιών του. Η Φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια. Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων.
9.    Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών του, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη 24 απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή. Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.
10.    Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο για την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με την επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ενημέρωσης Κηδεμόνων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών, την ώρα που έχει ορισθεί, για ενημέρωση σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και να επιδεικνύει τα γραπτά των μαθητών, εφ? όσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο. Για θέματα τρέχοντα, όπως π.χ. η δικαιολόγηση των απουσιών, οι κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται ΕΚΤΑΚΤΑ το σχολείο καθημερινά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00.
11.    Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε μέχρι δύο (2) ημέρες, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, σχετική αίτηση για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. Για τη δικαιολόγηση απουσιών, που οφείλονται σε λόγους υγείας, περισσότερο από 2 ημέρες, ο κηδεμόνας κάθε μαθητή είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη 10η ημέρα μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας και να υποβάλλει στο σχολείο σχετική αίτηση για τη δικαιολόγηση των απουσιών.
12.    Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο δε δεσμεύουν το Σύλλογο διδασκόντων καθηγητών, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους της απουσίας του μαθητή.
13.    Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης του μαθητή στο τέλος του διδακτικού έτους. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών συντάσσεται αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετραμήνου ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών του σχολείου.
14.    Όπου αναφέρεται ανωτέρω ο όρος "κηδεμόνας του μαθητή" αποσαφηνίζεται ότι ως κηδεμόνας νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
15.    Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
16.    Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ       
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ       

ΩΡΑ    ΕΝΑΡΞΗ    ΛΗΞΗ

1η    8,10    8,55
2η    9,05    9,50
3η    10,00    10,45
4η    10,55    11,40
5η    11,45    12,30
6η    12,35    13,15
7η    13,20    13,55

Υπεύθυνοι τμημάτων έτους 2019-20
Νομοθεσία
Ενδιαφέροντα
Υποδομές
μεταβείτε γρήγορα σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας
JavaScript Codes