Απόφαση επέκτασης λειτουργίας Δικτύου για το 2016-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

———-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22
Τ.Κ. ? Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη
Πληροφορίες: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης

Ιππέκη Βασιλική

Τηλέφωνο: 2310  – 643040 (εσωτ.902)
Φαξ: 2310 – 643 046
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν:

 

    Θεσ/νίκη 24-10-2016

Αρ. Πρωτ.:  14336

 

Τους κ. Διευθυντές &

Τις κ. Διευθύντριες

των Δημοτικών Σχολείων &

Τους κ. Προϊσταμένους &

Τις κ. Προϊσταμένες

των Νηπιαγωγείων

Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

2.Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.   Δυτ.Θεσσαλονίκης

Φ. Αρχείου

 

Η Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης αποφασίζει την  ε π έ κ τ α σ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  για το σχολικό έτος 2016-17 του Τοπικού θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ):

 

«Ν Ε Ρ Ο  Κ Α Ι  Β Ι Ω Σ Ι Μ Η   Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Τ Ο Υ»

 

Το Τοπικό θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης «Νερό και Βιώσιμη Διαχείρισή του», που συντονίζει η Δ/νση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε με την αρ.πρωτ. 9731/25-09-2014 απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης. Η επιτυχής λειτουργία του Δικτύου το σχ. έτος 2014-15 με τη συμμετοχή δεκάδων σχολικών μονάδων της Δ/νσης και εκατοντάδων μαθητών οδήγησε στην επέκταση λειτουργίας του για το σχ. έτος 2015-16 με υπ? αριθ.14465/29-10-2015 απόφαση της Δ/νσης.

Μετά την  ιδιαιτέρως θετική ανταπόκριση που έτυχε το εν λόγω Τοπικό Δίκτυο Π.Ε  από εκπαιδευτικούς και μαθητές τόσο το 1ο όσο και το 2ο έτος λειτουργίας του με τη συμμετοχή δεκάδων σχολικών μονάδων και περισσότερων των 1000 μαθητών, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης  α π ο φ α σ ί ζ ε ι  την   ε π έ κ τ α σ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  του για  3ο σ υ ν ε χ ό μ ε ν ο   έ τ ο ς, και για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2 0 1 6 – 2 0 1 7  λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει η εκπαιδευτική κοινότητα με την υλοποίηση κάθε χρόνο δεκάδων περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στη θεματική τoυ νερού και της διαχείρισής του.

Το Δίκτυο υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης προαιρετικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Δυτ. Θεσσαλονίκης.

            Ο σκοπός του Δικτύου, οι στόχοι, η  μεθοδολογία παραμένουν, όπως ορίστηκαν με την αρχική απόφαση ίδρυσης του Δικτύου (αρ.πρωτ.9730/25-09-2014) κι έχουν ως ακολούθως:

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το νερό υπάρχει παντού στον πλανήτη, αφού συναντάται στους ωκεανούς, στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος. Tο 74% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό.

Το νερό αποτελεί κύριο συστατικό των κυττάρων, τα οποία συνιστούν τους ζώντες οργανισμούς. Το «πράσινο» θαύμα της ζωής, η χλωρίδα, στηρίζεται στο νερό. Ενδεικτικό είναι ότι περίπου το 60% της μάζας ενός δέντρου είναι νερό. Αλλά και η πανίδα είναι άρρηκτα δεμένη με αυτό, αφού το ποσοστό του νερού στους ζωικούς οργανισμούς κυμαίνεται μεταξύ 65-80%. Όσον αφορά στον ανθρώπινο οργανισμό, το νερό συνιστά τα δύο τρίτα της μάζας του και περιέχεται σε όλα τα όργανα του σώματός. Αποτελεί το 75% του εγκεφάλου, το 22% των οστών και το 83% του αίματός μας και συμβάλλει στην πέψη των τροφών και στον έλεγχο της θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει εβδομάδες χωρίς τροφή, αλλά μόνο λίγες μέρες δίχως νερό.

Το νερό επηρεάζει τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου γενικά σε όλον τον κόσμο. Η διαχείριση του αποτελεί ένα κρίσιμο παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος, αλλά και περιορισμένος, που μόνο όμως αν ο άνθρωπος τον διαχειριστεί σωστά, μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τις ευεργετικές του επιδράσεις επ” αόριστον.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν το νερό είναι το πρόβλημα των αποθεμάτων, που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες, κυρίως του νοτίου ημισφαιρίου και το πρόβλημα της ποιότητας του νερού, που διαρκώς υποβαθμίζεται. Η έλλειψή του, καθώς και η αυξανόμενη ζήτησή του, που σχετίζεται με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, τις εντατικές καλλιέργειες, τον υπερπληθυσμό, την υπερκατανάλωση, τον μαζικό τουρισμό προκαλούν σύνθετα, αλληλένδετα προβλήματα με επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία, αλλά και την καθημερινότητά μας. Η Ελλάδα έρχεται 2η παγκοσμίως στο υδάτινο αποτύπωμά της καταναλώνοντας εξαιρετικά σπάταλα το νερό. Την ίδια στιγμή 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ 1,8 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως εξαιτίας χρήσης μολυσμένου νερού.

Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων οδήγησε τη Διεθνή Κοινότητα στην υιοθέτηση της έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στο παραπάνω σκεπτικό και στο πλαίσιο προώθησης των παιδαγωγικών αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σκοπός του εν λόγω Δικτύου είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του νερού, τους κινδύνους από την έλλειψη και τη μόλυνσή του, τους τρόπους και τις πρακτικές που συνδέονται με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείρισή του ως φυσικό αγαθό, ώστε να υπάρχει αειφορική ανάπτυξη εφόσον έχουν δικαίωμα στο περιβάλλον και οι επερχόμενες γενιές. Σκοπός του Δικτύου είναι επίσης οι συμμετέχοντες να διερευνήσουν τα προβλήματα νερού που αντιμετωπίζει η περιοχή τους, να αναζητήσουν λύσεις και να επιδιώξουν την υιοθέτηση των πιο κατάλληλων στην προοπτική της αειφορίας κ.ά. Να σημειωθεί ότι ο νομός Θεσσαλονίκης είναι ένας νομός με περιοχές μοναδικής φυσικής ομορφιάς και σπουδαιότητας, όπως το Δέλτα Αξιού, οι λίμνες Κορώνεια-Βόλβη, που πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευτούν.

Το ΤΔΠΕ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές το νερό ως φυσικό στοιχείο και να κατανοήσουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική του αξία
 • Να γνωρίσουν τους κινδύνους από την έλλειψη και τη μόλυνση του νερού
 • Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα υπερκατανάλωσης προβάλλοντας ζητήματα υπερεξάντλησης του φυσικού πλούτου, αλόγιστης χρήσης του (υπεράρδευση, πτώση στάθμης υδροφόρου ορίζοντα, πτώση στάθμης ποταμών και λιμνών) καθώς και υποβάθμισης της ποιότητάς του και των συνεπειών στη διατάραξη των ισορροπιών (οικολογικές συνέπειες, μετακινήσεις πληθυσμών κ.ά.)
 • Να ευαισθητοποιηθούν στη σημαντικότητα του φυσικού πόρου του νερού και στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Να γνωρίζουν τα βασικά υδάτινα οικοσυστήματα της Μακεδονίας και να κατανοήσουν την ανάγκη να συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία τους
 • Να αναζητήσουν τα προβλή?ατα νερού που αντι?ετωπίζει η περιοχή τους, να διερευνήσουν τις αιτίες, τις συνέπειες, να αναζητήσουν λύσεις και να επιδιώξουν την υιοθέτηση των πιο κατάλληλων (λύσεων)
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και υπεύθυνη στάση απέναντι στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης του νερού μέσα από τη βιωματική προσέγγιση
 • Να κατανοήσουν την προσωπική ευθύνη και δύναμη που έχει καθένας να συμβάλει στη διατήρηση και προστασία του πολυτιμότερου φυσικού πόρου
 • Να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, ώστε να εξελιχθούν σε πολίτες με οικολογική συνείδηση, που θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον
 • Να διαπραγματευτούν και να αποφασίσουν πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης νερού στο σπίτι και το σχολείο
 • Να εκπαιδευτούν στην εξοικονόμηση του νερού στο σπίτι και το σχολείο.
 • Να μάθουν να συνεργάζονται, να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες (ομαδικό πνεύμα, κοινωνικότητα, ομαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά)
 • Να αναζητούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να αποκτούν δεξιότητες παρατήρησης και καταγραφής, να κάνουν έρευνα, να εξάγουν συμπεράσματα, να προτείνουν λύσεις και να αναπτύσσουν δράση
 • Να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίησης τους (αίσθημα επικοινωνίας και σύνδεσης με τη φύση) και η εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ενήλικες
 • Να ενισχυθεί η συνεργασία εκπ/κών, μαθητών, γονιών, εμπλεκόμενων ομάδων, εθελοντών και να αναπτυχθεί επικοινωνία μεταξύ των σχολείων, που συμμετέχουν στο δίκτυο

 

 • Βιωματική προσέγγιση (Σχέδιο εργασίας, Επίλυση προβλήματος, Έρευνα, Παιχνίδι ρόλων)
 • Ομαδοσυνεργατική
 • Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία
 • Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων
 • Ιδιότητες του νερού – Γνωριμία με τον κύκλο του νερού στη φύση
 • Το νερό πηγή ζωής (σημασία για τη ζωή, τον άνθρωπο και όλους του ζωντανούς οργανισμούς). Χρήσεις νερού.
 • Υδάτινοι πόροι (πηγές, λίμνες ποτάμια, θάλασσες).
 • Επιφανειακά νερά.
 • Υπόγεια νερά – υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες
 • Υδάτινα οικοσυστήματα -Υγρότοποι του τόπου μας. Διατήρηση και προστασία τους.
 • Νερό, έδαφος και Γεωργία.
 • Νερό, ενέργεια και βιομηχανία- Ενεργειακή αξιοποίηση του νερού.
 • Η διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Υπερβολική και αλόγιστη κατανάλωση νερού – λειψυδρία, έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό – πτώση υδροφόρου ορίζοντα
 • Πηγές μόλυνσης του νερού – ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών
 • Προβλήματα νερού σε τοπικό επίπεδο (ποιότητα πόσιμου νερού, πλημμύρες)
 • Νερό και Υγεία
 • Επεξεργασία νερού  – επεξεργασία υγρών αποβλήτων
 • Οικολογικό αποτύπωμα νερού – συνέπειες στο περιβάλλον
 • Έρευνα χρήσης του νερού στο σπίτι και το σχολείο (ερωτηματολόγιο, παρατήρηση, συνεντεύξεις κλπ.).
 • Νερό στο σπίτι, νερό στο σχολείο – Ανάληψη αποφάσεων και δράσεων για αειφορική/ορθολογική διαχείριση κι εξοικονόμησή του

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τους:

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Αρμοδιότητα
 1. Ιππέκη Βασιλική, ΠΕ60, Msc, Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ,

Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος
 1. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης, ΤΕΠΑΕ, Παιδαγωγικής Σχολή, ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος
 1. Δρ. Νικολάου Κων/νος, Xημικός Περιβαλλοντολόγος, Καθηγητής-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Μέλος
 1. Αβραμίδου Βέρα, Δασκάλα, Καθηγήτρια Αγγλ. Φιλολογίας, Med, Γραμματέας της ΠΕΕΚΠΕ (Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας)
Μέλος
 1. Κατράνα Εύα, βιολόγος, εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα
Μέλος

 

Η Συντονιστική Επιτροπή:

 • θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο
 • θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου
 • θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς
 • θα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών
 • Θα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα του δικτύου
 • θα διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα
 • θα κάνει τον απολογισμό του δικτύου

            Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί το τρέχον σχολικό έτος 2015-16 σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που να εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του Τοπικού Δικτύου.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργαζόμενοι Φορείς στο εν λόγω δίκτυο σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα είναι το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα, ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας λιμνών Βόλβης, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, το Μουσείο Ύδρευσης, Οργανισμοί ΟΤΑ, εκπρόσωποι δήμων, ειδικοί επιστήμονες, κοινωνικοί και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Δικτύου υπάρχει δυνατότητα μεταβολής των συνεργασιών, επέκτασης τους ή και δημιουργίας νέων.

.

 

             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

       

        

                                                                               

                                                                                

                                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                

                                                                                                   

                                                                                                        Γεωργία Ψαρρά