ΧΡΗΣΤΟΣ  Ι. ΤΣΑΜΗΣ

(Προσωπική σελίδα)

  

Oφείλω  χάριτας στην θεία πρόνοια, διότι ευδόκησε να διδαχθώ τα αρχαία Ελληνικά, που με βοήθησαν να διεισδύσω βαθύτερα στο νόημα των θετικών επιστημών.

(Max von Laye, Νόμπελ Φυσικής)

Όταν κάποτε ένας μαθητής τού Γκαίτε ρώτησε τόν δάσκαλό του τί νά διαβάζει γιά νά γίνει σοφός, ο Γκαίτε τού απάντησε:"τούς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς"! Καί μετά ; Ξαναρώτησε ο μαθητής. Τούς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς ήταν η απάντηση. Καί όταν τούς τελειώσω; Ξανά τούς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς!!

 

Μή καυχώ τά ες αύριον, ου γάρ γιγνώσκεις τί τέξεται η επιούσα                                                 ΤΟ  ΛΙΑΝ ΦΙΛΕΙΝ ΤΟΥ   ΜΗ ΦΙΛΕΙΝ ΑΙΤΙΟΝ  ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ                                                 Ο  πηλός  άν  μή δαρή, κέραμος  ου γίγνεται                                                 Τό  τής  πόλεως  όλης  ήθος ομοιούται  τοις  άρχουσι                                                 Μή εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ' εν ολίγοις πολλά                                                 Τύμμα τύμμασι τίσαι                                                 Λάθε   βιώσας                                                 Ουδέν  έρπει ψεύδος ες  γήρας  χρόνου                                                 Μή   ταχύ   λάλει, μανίαν   γάρ  εμφαίνει                                                 Τότε   τάς   πόλεις  απόλλυσθαι, όταν  μή  δύνωνται  τους φαύλους  από  των  σπουδαίων διακρίνειν                                                 ά  τοις  άλλοις  επιτιμώμεν, αυτοί  μή δρώμεν                                                 μή  απειλείν  ουδενί, γυναικώδες  γάρ                                                 ΠΑΣΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΗ  ΑΡΕΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ                                                 ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ  ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ                                                 Ο  ΤΗΝ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΓΛΩΤΤΑΝ    ΕΙΔΩΣ, ΜΕΤΑ     ΘΕΟΥ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ                                                 ΔΕΙΝ  ΤΟΝ  ΑΓΑΘΟΝ  ΑΡΧΟΝΤΑ ΠΑΥΟΜΕΝΟΝ  ΤΗΣ  ΑΡΧΗΣ ΜΗ  ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΝ ΑΛΛ'  ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΟΝ ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ                                                 Οστις   έχει   τήν  γλώτταν   ούτος   έξει   και   το   πνεύμα                                                 Ει  βούλει  πλούσιόν τινά  ποιήσαι, μή  χρήμασιν προστίθει,  της δέ επιθυμίας αφαίρει. (Επίκουρος)                                                 Τό γαμείν , εάν τις τήν αλήθειαν σκοπή, κακόν μέν , αλλ’ αναγκαίον κακόν ( Μένανδρος)                                                 Όστις  πενόμενος βούλεται  ζήν  ηδέως, ετέρων  γαμούντων αυτός  απεχέσθω  γάμου(Μένανδρος)                                                 Άπας ερυθριών  χρηστός  είναι μοι  δοκεί                                                 Βαρβάρων δ’ Έλληνας  άρχειν εικός, αλλ’ ού βαρβάρους, μήτερ, Ελλήνων. το μέν γάρ δούλον , το δ’ ελεύθερον                                                 Όστις στρατηγεί, μή στρατιώτης γενόμενος, ούτος εκατόμβην  εξάγει τοίς πολεμίοις                                                  Ο μέν λόγος θαυμαστός, ο δέ λέγων ού περισεσάλπιγκται (Ευδαιμονίδης)                                                 Αιδού  σαυτόν                                                 Συμβούλευε μή τα ήδιστα, αλλά τά άριστα (Σόλων)                                                 Φύσει τό άρχειν οικήιον τώ κρέσσονι ( Δημόκριτος)                                                 Τού λόγου μέτρον εστίν ουχ ο λέγων αλλ’ ο ακούων (Πλάτων)                                                 Μή εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ’ εν ολίγοις πολλά (Πυθαγόρας)                                                 Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος. (Δημόκριτος)                                                 Ως κύκλος των ανθρωπηίων εστί πραγμάτων. περιφερόμενος δέ ούκ εά αιεί τούς αυτούς ευτυχείν (Ηρόδοτος)                                                 Παπαί Μαρδόνιε, ποίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οι, ού περί χρημάτων τον αγώνα ποιεύονται, αλλά περί αρετής                                                 έργον  δ' ουδέν όνειδος, αεργίη δέ τ' όνειδος (ΗΣΙΟΔΟΣ)                                                 πίστεις γάρ τοι ομώς καί απιστίαι ώλεσαν άνδρας (ΗΣΙΟΔΟΣ)                                                 πράττειν μέν δεί ταχύ τά βουλευθέντα, βουλεύεσθαι δέ βραδέως  (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)                                                 έστι γάρ, ώσπερ καί σώματος καί διανοίας γήρας  (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)                                                 ού ίσμεν τό αληθές  άνευ αιτίας. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)                                                 ούκ αγαθόν πολυκοιρανίη.  είς κοίρανος έστω, είς βασιλεύς (Όμηρος)                                                 τό φυλαξαι τ' αγαθά τού κτήσασθαι χαλεπώτερον εστί (Δημοσθένης)                                                 Αλλ' οιμαι, τό μέλλον άδηλον πάσιν ανθρώποις καί μικροί καιροί μεγάλων πραγμάτων αίτιοι γίγνονται.  Διό δεί μετριάζειν εν ταίς ευπραξίαις καί προορωμένους τό μέλλον φαίνεσθαι (Δημοσθένης)                                                 Ουδείς γάρ εστι δίκαιος τυγχάνειν ελέου τών μηδένα ελεούντων, ουδέ συγγνώμης τών ασυγγνωμόνων (Δημοσθένης)                                                 Γνώθι σ' αυτόν (Χίλων)                                                 εγγύα,  πάρα δ' άτα (Χίλων)                                                 ανάγκα δ' ουδέ θεοί μάχονται (Πιττακός)                                                 ό μέλλεις πράττειν μή πρόλεγε. αποτυχών γάρ γελασθήση ( Πιττακός)                                                 φιλήκοον είναι μάλλον ή φιλόλαον (Κλεόβουλος)                                                 εκ μέν γάρ ανδρών γάλλοι γίνονται, εκ δέ γάλλων άνδρες ού γίνονται (Αρκεσίλαος)                                                 εάν μέν γήμης αισχράν, έξεις ποινήν, άν δέ καλήν, έξεις κοινήν (Βίων)                                                 Πόλεμος πάντων πατήρ (Ηράκλειτος)                                                 Τά πάντα ρεί καί ουδέν μένει (Ηράκλειτος)                                                 Ώ Τιθραύστα, νομίζεται παρ' ημίν κάλλιον είναι τήν στρατιάν ή εαυτόν πλουτίζειν, καί παρά τών πολεμίων λάφυρα μάλλον πειράσθαι ή δώρα λαμβάνειν (Αγησίλαος)                                                 εκ τών πόνων καί τά μαλακά γίγνεται (Ξενοφών)                                                 Διά τούτο δύο ώτα έχομεν, στόμα δέ έν, ίνα πλείονα μέν ακούωμεν, ήττονα δέ λέγωμεν(Ζήνων ο Κιτιεύς)                                                 μηδέν τε εκ τού μή όντος γίνεσθαι μηδέ εις τό μή όν φθείρεσθαι (Δημόκριτος)                                                 Πή παρέβην, τί δ' έρεξα, τί δέ μοι ού δέον ετελέσθη; (Πυθαγόρας)                                                 ει τοίνυν μέγιστον αγαθόν τό πειθαρχείν φαίνεται εις τό καταπράττειν τ' αγαθά,  ούτως εύ ίστε, ότι τό αυτό τούτο καί εις τό διασώζειν ά δεί, μέγιστον αγαθόν εστι (Ξενοφών)                                                 ΜΗΔΕΝ   ΑΓΑΝ !                                                 Τόν άρχοντα δείν τών πολιτών περιείναι ού μαλακία καρτερία δε και ανδρεία (Αγησίλαος)                                                 ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΟΥΚ ΕΝ ΠΛΗΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΕΝ ΑΡΕΤΗ (Αίσωπος)                                                 Όπου γάρ αναισχυντούσι γέροντες,  ενταύθ’ ανάγκη καί νέους αναισχυντοτάτους είναι (Πλάτων)                                                 η πρός τό λαλείν ακρασία κενόν τόν λόγον ποιεί καί ανόητον (Πλούταρχος)                                                 Όλβιος εκείνος, ο οποίος κατεχόμενος απ' τήν ορμήν πρός τήν μάθησην καί τάς φιλοσοφικάς ζητήσεις απέχει πάσης αδίκου πράξεως ερευνών μόνον καί ανιχνεύων τήν αλήθειαν τών ανθρωπίνων πραγμάτων ( Αριστοτέλης)                                                 Τό μέν γάρ εύ χρήσθαι χρήμασι κάλλιον εστίν ή όπλοις, τού δέ χρήσθαι τό μή δείσθαι χρημάτων σεμνότερον (Πλούταρχος)                                                 αλλ' ού γάρ ώ άναξ,  ουδ' ός άν βλάστη μένει νούς τοις κακώς πράξασιν, αλλ' εξίσταται (Σοφοκλής)                                                 ό δή καί πέφηκεν άλλως, τούς μέν ευφυείς αναμνηστικούς μάλλον είναι, μνημονικούς δέ τούς μετά πόνου καί πραγματείας παραδεχομένους. γίνεται γάρ οίον έγκαυμα τής ψυχής τών μαθημάτων έκαστον (Πλούταρχος)                                                 άφευκτον εστίν ανθρώπων το πεπρωμένον (Πλούταρχος)                                                 εν δε διχοστασίη και ο πάγκακος έλαχε τιμής (Πλούταρχος)                                                 Τών γάρ πολλών, οι μέν ού χρώνται τώ πλούτω διά μικρολογίαν, οι δέ παραχρώνται δι' ασωτίαν καί δουλεύοντες ούτοι μέν αεί ταίς ηδοναίς, εκείνοι δέ ταις ασχολίαις διατελούσιν (Αριστοτέλης)                                                 τό πείθεσθαι καί ακολουθείν τούς εύ φρονούσιν ούκ αισχρόν, αλλά σεμνόν εστι καί σωτήριον (Αριστείδης)                                                 Τόν εν δυνάμει καί τύχη μεγάλη καί αρχή βίον η μέν δικαιοσύνη ποιεί θείον, η δ' αδικία θηριώδη (Πλούταρχος)                                                 Βούλομαι μάλλον περί αρετής τοίς αρίστοις ή περί χρημάτων τοις πλουσιοτάτοις    αμιλλάσθαι  καί τοίς φιλαργυρωτάτοις περί φιλαργυρίας (Κάτων Μάρκος)                                                 τά καλά τών αισχρών τώ μετρίω διαφέρειν (Πλούταρχος)                                                 Μή τήν ουσίαν πλείω,τήν δ' απληστίαν ποιείν ελάσσω τόν γε βουλόμενον ως αληθώς είναι πλούσιον,ως ο γε μή παύων φιλοπλουτίαν,ούτος ούτε πενίας ούτ' απορίας απήλλακται (Πλάτων)                                                 Είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης (Επαμεινώνδας)                                                 Απλούς ο μύθος της αληθείας έφυ (Ευριπίδης)                                                 Πολυμαθία γάρ νόον ού διδάσκει (Ζήνων ο Κιτιεύς)                                                 Χρόνος δίκαιον άνδρα δείκνυσι μόνος (Σοφοκλής)

Ισοκράτους Συνταγολόγιο Ευδαιμονίας

(απαιτείται η γνώση τής ελληνικής γλώσσας)

Γλωσσόλιθος Σάν σήμερα

 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ

 

Η ιστορία των ανθρώπων, δηλαδή των Ελλήνων         

Η ιστορία του περιβάλλοντος των ανθρώπων, δηλαδή του Σύμπαντος

     video1        video2    

 


[Ποιός είμαι] [Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς] [Ιστορικά] [Γλωσσικά] [Ο κόσμος πού ζούμε] [Διάφορα ελληνοπρεπή] [Τό χωριό μου][Τό Σχολείο μου] [Μαθητικά Θέματα] [Χρήσιμες Συνδέσεις]


επικοινωνήστε μαζί μου :      ,   xtsamis@gmail.com