Να σχηματίσετε την υποτακτική όλων των χρόνων στα ακόλουθα ρήματα, σύμφωνα με τις υποδείξεις που σας δίνονται. δεσμός

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
θύω: β΄ ενικό τεθυκώς, -υῖα, -ός
βουλεύω: α΄ πληθυντικό βεβουλευκότες, -υῖαι, -ότα
ἁλιεύω: γ΄ ενικό ἡλιευκώς, -υῖα, -ός
φυτεύω: β΄ ενικό πεφυτευκώς, -υῖα, -ός
φονεύω: β΄ πληθυντικό πεφονευκότες, -υῖαι, -ότα