Να γραφτούν οι τύποι της προστακτικής από τον ενεστώτα στον αόριστο και τ' αντίστροφο. doc

Ρηματικοί τύποιΟ άλλος χρόνοςΡηματικοί τύποιΟ άλλος χρόνος
μεταβίβαζε μεταβίβα βλάψατε βλά
δειπνισάντων δειπνι κατάγραφε κατάγρα
θερίσατε θερί θῦεθῦ
κρυψάτω κρυ γυμνάζετε γυμνά
διάλεγε διάλε δοκιμασάτωσαν δοκιμα